آمار کلی

کد ملی: 323041XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه و ساختمان کوله مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/03/10 تا 1398/08/04