آمار کلی

کد ملی: 008221XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهر پرتو وارنا بازرس علی البدل فعال 1398/06/26 تا کنون