آمار کلی

کد ملی: 004325XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 10

شرکت فعال: 8

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشتیرانی ایران عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/27 تا کنون
آپرین پرس ایرانیان عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/31 تا کنون
باربری بین المللی ایرانیان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/02/26 تا کنون
آپرین ریل پرس عضو هیئت مدیره فعال 1395/06/29 تا کنون
سرمایه گذاری حرکت ایران بازرس علی البدل فعال 1395/04/20 تا کنون
کشتیرانی کانتینر عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/04/06 تا 1394/10/23
خدمات مسافرت هوایی و گردشگری هوا دریا نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/02/07 تا کنون
خدمات کشتیرانی ایران نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/09/10 تا کنون
سامان سازان خاورمیانه بازرس اصلی فعال 1393/02/08 تا کنون
بازرگانی آسایش زندگی نورسته عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/03/14 تا 1395/06/06