آمار کلی

کد ملی: 508992XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سبلان خزر تفتان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/11/16 تا 1397/06/07