آمار کلی

کد ملی: 613991XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
قلعه لرستان بازرس علی البدل خارج شده 1394/08/11 تا 1395/04/12