آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه عمران روستای کرف که کلاً طی نامه شماره 1838 رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1386/12/13 تا کنون