آمار کلی

کد ملی: 406054XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشگامان امین غرب زاگرس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/14 تا کنون