آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات نظافتی اداری و پشتیبانی مهراندیشان رود رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1384/09/08 تا کنون