آمار کلی

کد ملی: 186120XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توران صنعت اوان قو مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/03/07 تا 1396/03/11