آمار کلی

کد ملی: 450128XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چهار هزار و صد و نود و شیش قدرت نشان آبدانان رئیس هیئت مدیره فعال 1397/08/22 تا کنون