آمار کلی

کد ملی: 457004XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی و دامپروری طلوع کویر قومس بازرس اصلی فعال 1394/01/20 تا کنون