آمار کلی

کد ملی: 008168XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 4

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فناوران ایده پرداز صبا نگاه عضو هیئت مدیره فعال 1399/01/19 تا کنون
فناوران خدمت محور صبا عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/09 تا کنون
فناوران ایده پرداز سرزمین هنر مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/11/21 تا کنون
فناوران ایده پرداز صبا عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/08/12 تا 1398/08/12
ایده پردازان الکترونیک صبا عضو هیئت مدیره فعال 1391/02/04 تا کنون