آمار کلی

کد ملی: 428089XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 7

شرکت فعال: 7

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برنا طب زنجان بازرس اصلی فعال 1399/02/07 تا کنون
ایران اگزوز بازرس اصلی فعال 1398/07/06 تا کنون
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد زنجان بازرس اصلی فعال 1398/07/05 تا کنون
زنجان محور خودرو بازرس اصلی فعال 1398/07/04 تا کنون
نگین تابان زنجان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/09 تا کنون
تابان فلز زنجان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/09 تا کنون
سپهر کاوش زنجان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1392/05/16 تا کنون