آمار کلی

کد ملی: 001174XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کلید زندگی روشن رئیس هیئت مدیره فعال 1396/01/20 تا کنون
کلید خانه خورشید رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1395/11/03 تا کنون
مهندسی شلکا صنعت شایان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/03/16 تا 1395/11/23