آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجماد نگین ماسال نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1386/05/13 تا 1389/02/25