آمار کلی

کد ملی: 357000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن محیط زیستی سوکا دیر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/04/24 تا کنون