آمار کلی

کد ملی: 042140XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید اکسید روی شماره سه هزار و پنجاه و پنج آریا عضو هیئت مدیره فعال 1395/07/18 تا کنون