آمار کلی

کد ملی: 128732XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایلیا عمران توسعه نقش جهان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/02/10 تا کنون