آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی سامانه های اطلاعاتی الکترونیک همیار شهر اصفهان بازرس اصلی فعال 1397/10/06 تا کنون