اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 13294

شناسه ملی: 10862040476

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 3413673517

آدرس: تصفیه قزوین خیابان نادری کوچه سوخته چنار پلاک 189

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/06/07:

1,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت مذکور از تاریخ فوق منحل اعلام گردید و انحلال آن مورد تصویب مجمع قرار گرفت و خانم مهوش فروزان کندشمین کد ملی 155181XXXX به عنوان مدیرتصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید.نشانی مدیر تصفیه و محل تصفیه قزوین خیابان نادری کوچه سوخته چنار پلاک 189 کدپستی 341367XXXX می باشد. ش 950809XXXX80482 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهوش فروزان کندشمین کد ملی 155181XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای سید محمود رضا جامعی کد ملی 007923XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سید حبیب اله جامعی کد ملی 432069XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین شدند.حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش 940623XXXX33957 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 21/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقای سید حبیب اله جامعی کد ملی 432069XXXX آقای سید محمود رضا جامعی کد ملی 007923XXXX و خانم مهوش فروزان کند شمین کد ملی 155181XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 . آقایان سید کاظم مجابی کد ملی 432340XXXX به سمت بازرس اصلی و سید حسین مجابی کد ملی 432277XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 . روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 940623XXXX81198 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/23:

ـ به موجب نامه مورخ 19/11/92 ـ اداره ثبت تاکستان و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/11/1392 ـ آدرس مرکز اصلی شرکت آجر سرام لیا(سهامی خاص) به شماره ثبت 1271 واحد ثبتی تاکستان به نشانی قزوین ـ شهرک صنعتی لیا ـ خیابان استاندارد 3 فاز کانی غیر فلزی کدپستی 344913XXXX ـ تغییر یافت و ماده چهار اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید که در این اداره تحت شماره 13294 به ثبت رسید و در تاریخ 29/5/93 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردید و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ش 940623XXXX68221 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 7/6/87 شرکت فوق الذکر تصمیمات زیر اتخاذ گردیدکه ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. 65 % سرمایه تعهدی شرکت طبق نامه شماره 21220314 مورخ 26/4/86 به حساب جاری 6/515 بانک ملت شعبه عبید زاکانی پرداخت شده است سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی می باشد که تماماً پرداخت شده است سرمایه شرکت از مبلغ میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال منقسم به 1500000 ریال سهم هزار ریالی بانام افزایش یافته است مبلغ افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران تامین و پرداخت گردیده است. لذا ماده 5 - اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ یک میلیاردو پانصد میلیون ریال منقسم به 1500000 سهم هزار ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت شده است. رییس ثبت اسنادواملاک تاکستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/06/10:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 2/6/87 شرکت فوق الذکرتصمیمات زیر اتخاذ گردید که ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. خانم مهسا السادات کوه کمری به سمت بازرس اصلی و آقای علی کاکاوند به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس ثبت اسناد و املاک تاکستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/07/10:

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 31/6/86 تصمیمات زیر حاصل که ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید: آقایان سید محمد حاج میری سید حبیب اله جامعی سید منصور حاج میری خانم مهوش فروزان کند شمین به سمت اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند. آقای سید حبیب اله جامعی به سمت رییس هییت مدیره سید محمد حاج میری به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره سید منصور حاج میری به سمت عضو هییت مدیره خانم مهوش فروزان کند شمین به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق عادی با امضا مدیر عامل با مهر شرکت می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک تاکستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی