اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10420213246

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1/12/90 که طی نامه وارده بشماره 25134 مورخ 3/12/90 ارسال گردید اعضا هییت مدیره عبارتند از: بابک عوض پور بسمت مدیرعامل و علی طالبی پور بسمت رییس هییت مدیره و زینب حاجی پور بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها باامضای بابک عوض پور مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد بازرس اصلی محترم هادی پور برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی