اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 17202

شناسه ملی: 10860824150

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهادر درخشنده به شماره ملی 184022XXXX به عنوان بازرس اصلی ایرج مومنی امیدزاده به شماره ملی 175429XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: معصومه شیخ زاده به شماره ملی 184165XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و یزدان شیخ زاده به شماره ملی 184013XXXX به سمت رییس هییت مدیره، حمید شیخ زاده با شماره ملی 184189XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور ی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای آقای حسین شیخ زاده (سهامدار) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 971108XXXX26262 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: حسین شیخ زاده به شماره ملی 184152XXXX به سمت مدیرعامل ـ معصومه شیخ زاده به شماره ملی 184165XXXX به سمت رییس هییت مدیره و حمید شیخ زاده به شماره ملی 184189XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940904XXXX91687 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین شیخ زاده به شماره ملی 184152XXXX ـ معصومه شیخ زاده به شماره ملی 184165XXXX و حمید شیخ زاده به شماره ملی 184189XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. بهادر درخشنده به شماره ملی 184022XXXX به عنوان بازرس اصلی و ایرج مو منی امیدزاد به شماره ملی 175429XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 940904XXXX90707 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی