اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 26725

شناسه ملی: 10860915488

تاریخ ثبت: 1386/02/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 6175984633

آدرس: کوی رمضان خیابان 60 متری آزادگان خیابان 4 فاز 2 پلاک 68 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1386/02/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/02/12:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زینت کیانی به شماره ملی 184158XXXX به عنوان بازرس اصلی و سعید شیخ زاده به شماره ملی 527932XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید غریب وند بشماره ملی 184155XXXX ، ـ سجاد غریب وند بشماره ملی 184179XXXX ـ امین خواجه یار بشماره ملی 184170XXXX . ش 970229XXXX19400 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سجاد غریب وند بشماره ملی 184179XXXX بسمت مدیرعامل ـ سعید غریب وند بشماره ملی 184155XXXX بسمت رییس هییت مدیره ـ امین خواجه یار بشماره ملی 184170XXXX بسمت نایب رییس هیت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970229XXXX91973 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس کوی رمضان ـ خیابان 60 متری آزادگان ـ خیابان 4 فاز 2 ـ پلاک 68 ـ طبقه همکف کدپستی 617598XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 970119XXXX64692 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سجاد غریب وند به شماره ملی 184179XXXX ـ سعید غریب وند به شماره ملی 184155XXXX ـ امین خواجه یار به شماره ملی 184170XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. زینت کیانی به شماره ملی 184158XXXX به عنوان بازرس اصلی ـ سعید شیخ زاده به شماره ملی 527932XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نورخوزستان جهت آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950312XXXX47426 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید: سجاد غریب وند به شماره ملی 184179XXXX به سمت مدیرعامل ـ سعید غریب وند به شماره ملی 184155XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ امین خواجه یاربه شماره ملی 184170XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهد آورچک، سفته، بروات وبطور کلی هر قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر است. ش 950312XXXX95541 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سجاد غریب وند به شماره ملی 184179XXXX ، سعید غریب وند به شماره ملی 184155XXXX ، صیاد غریب وند به شماره ملی 184160XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. زینت کیانی به شماره ملی 184158XXXX به عنوان بازرس اصلی و سعید شیخ زاده به شماره ملی 527932XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 940316XXXX30261 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سجاد سجاد غریب وند به شماره ملی 184179XXXX به سمت مدیرعامل، سعید غریب وند به شماره ملی 184155XXXX به سمت رییس هییت مدیره، صیاد غریب وند به شماره ملی 184160XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور (چک سفته بروات) و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ش 940316XXXX10740 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/23:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/12/91 و هییت مدیره مورخ 12/12/91 تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی 1390 تصویب شد اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: سعید غریبوند عضو و رییس هییت مدیره، صیاد غریبوند عضو و نایب رییس هییت مدیره، سجاد غریبوند مدیر عامل و عضو حق امضای اوراق و اسناد مالی، چک، سفته، قراردادها با رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد بازرسین برای یک سال انتخاب شدند: زینب کیانی بازرس اصلی، سعید شیخ زاده بازرس علی البدل روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی تعیین شد کدپستی 617683XXXX ش 300980XXXX143393XXXX مسیول ثبت شرکتهای اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 12/2/88 که طی نامه وارده 4742 ـ 5/3/88 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره عبارتند از: عبدالرضا پیامی مدیرعامل، سعید غریبوند رییس هییت مدیره، مصطفی واعظی نیا نایب رییس هییت مدیره، صبا ناصح زاده عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها باامضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی زینب کیانی، بازرس علی البدل سعید شیخ زاده برای یک سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/01/20:

شرکت آینده پویان کارون ( سهامی خاص) تحت شماره ثبت 26725 20/12/85 کلاسه 26986 85 در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عمومی بشرح زیر آگهی میشود: 1 موضوع شرکت: کلیه امور خدماتی پشتیبانی عملیات ساختمانی و عمرانی تاسیس ات فنی سندبلاست رنگ آمیزی جوشکاری تراشکاری ریخته گری تخریب بتن جدول بندی نقشه کشی شبکه های آبرسانی و برق رسانی اجرای پروژه های راهسازی خرید و فروش مصالح ساختمانی تاسیس شعبه در داخل و خارج از کشور صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی پرورش آبزیان سازنده لوازم و تجهیزات برقی خرید و فروش آهن آلات نو و ضایعاتی اخذ وام و تسهیلات از بانکها ارایه خدمات به سازمانها و ادارات خدمات کامپیوتری ایجاد فضای سبز تهیه ماشین آلات سبک و سنگین شرکت در مناقصه ها و مزایده ها تابلوهای صنعتی برج سازی آسفالت ایزوگام نصب پستهای برق ضعیف و قوی. 2 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی با نام که 35 % آن طی گواهی 1465 بانک صادرات شعبه خیابان امام اهواز واریز و مابقی 65 % در تعهد می باشد. 3 مرکز اصلی شرکت اهواز باهنر فولادشهر خیابان باباطاهر کوچه 4 شرقی پلاک 51 4 مدت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 اختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه 6 اعضای هییت مدیره عبارتند از: علی محمدی مدیر عامل سعید غریبوند رییس هییت مدیره مصطفی واعظی نیا نایب رییس هییت مدیره صبا ناصح زاده عضو هییت مدیره برای مدت دوسال تعیین و انتخاب شدند. 7 حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور چک سفته بروات قراردادها و نامه های اداری با امضا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد . 8 بازرسین عبارتند از: زینت کیانی بازرس اصلی سعید شیخ زاده بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی