اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5768

شناسه ملی: 14005781074

تاریخ ثبت: 1395/02/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/02/04

آدرس: قایمشهر خ کوچکسرا نبش شقایق سی

کد پستی: 4763669529

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/02/04:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای علیرضا فلاحی به شماره ملی 216245XXXX وکدپستی 477916XXXX 2 ـ آقای حبیب اله اسکندری به شماره ملی 216253XXXX وکدپستی 476587XXXX 3 ـ آقای سیدمحمود اکبری لله مرزی به شماره ملی 209308XXXX و کدپستی 481776XXXX همگی اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند ش 950923XXXX97996 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری قایم شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا فلاحی به شماره ملی 216245XXXX وکدپستی 477916XXXX به سمت رییس هییت مدیره و اقای حبیب اله اسکندری به شماره ملی 216253XXXX وکدپستی 476587XXXX به سمت مدیرعامل و آقای سیدمحمود اکبری لله مرزی به شماره ملی 209308XXXX و کدپستی 481776XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره همگی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال تعیین شدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته وبروات و سایرقراردادها وسایر نامه های عادی واداری با امضا رییس هییت مدیره با مهرشرکت معتبر می باشد. ش 950923XXXX38309 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری قایم شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/04:

تاسیس شرکت سهامی خاص راهیان فنی گاز قایمشهر درتاریخ 04/02/1395 به شماره ثبت 5768 به شناسه ملی 140057XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: موضوع عبارت است از ارایه خدمات و پیمانکاری و طراحی و نظارت و کنترل و اجرا و مدیریت و سرویس ونگهداری درزمینه 1 ) ارایه خدمات پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات شامل انرژهای نو و بهینه سازی انرژی وتاسیسات شهری و برون شهری وسیستم های سرد کننده وگرم کننده ابینه انتقال خطوط آب و فاضلاب و گاز و برق و مخابرات و راه و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی و شبکه های گاز رسانی وپیمانکاری تجهیز ادارات و مدارس وخدمات پیمانکاری آب که شامل امور مربوط به اجرای سیستمها و تصفیه خانه های آب وفاضلاب و سدها وبندها وتونلهای و مخازن آب و شبکه های آب وفاضلاب ـ آبرسانی ـ وکانالهای انتقال آب وسازه های دریای و پیمانکاری انتقال آب وفاضلاب شهری وروستایی 2 )ارایه خدمات ومشاوره درحیطه بازرگانی ازقبیل خرید وفروش وواردات وصادرات کالاهای مجاز بازرگانی , بازاریابی وانعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی وتامین نیروی انسانی درچارچوب قوانین و مقررات رسمی کشور و برگزاری وشرکت واداره سالن ها ونمایشگاهها, سمینارها وهمایش های داخلی وخارجی با اخذ مجوزازمراجع ذیربط نمایشگاهی وشرکت درمناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی واخذ تسهیلات ووام ازسیستم های بانکی وموسسات مالی واعتباری پس اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: قایمشهر خ کوچکسرا نبش شقایق سی کدپستی 476366XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 25 مورخ 19/01/1395 نزد بانک ملی شعبه بابل پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای هادی فلاحی به شماره ملی 216254XXXX وکدپستی 478315XXXX فرزند علیرضا به عنوان رییس هییت مدیره ومدیرعامل وآقای علیرضا فلاحی به شماره ملی 216245XXXX وکد پستی 477916XXXX فرزندمحمد ابراهیم به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای حبیب اله اسکندری به شماره ملی 216253XXXX وکد پستی 476587XXXX فرزندحسین جان به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و سایر قراردادها وعقود اسلامی به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.واوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای وحید حسن پور ننه کران به شماره ملی 216259XXXX به عنوان بازرس اصلی وخانم خیرالنسا قادری خاریکی به شماره ملی 209378XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 950204XXXX44836 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قایم شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی