اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 87951

شناسه ملی: 10101323590

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 32 نفر

کد پستی: 1968938434

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ولیعصر خیابان ولیعصر خیابان قبادیان غربی پلاک 37 ساختمان شکوه طبقه پنجم واحد 10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/02/28:

120,040,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1381/10/28:

21,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم دریا حسن پور به شماره ملی 044124XXXX با پرداخت مبلغ 379/960/000/000 ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ 20/000/000/000 ریال به مبلغ 399/960/000/000 ریال افزایش داد سرمایه شرکت از مبلغ 120/040/000/000 ریال به مبلغ 500/000/000/000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مزبور اصلاح گردید. شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد. آقای حسن حسن پور کد ملی 150153XXXX دارای مبلغ 19/960/000/000 ریال خانم ناهید حسن پور کد ملی 005370XXXX دارای مبلغ 20/000/000/000 ریال خانم نسیم حسن پور کد ملی 007928XXXX دارای مبلغ 20/000/000/000 ریال آقای آرمان حسن پور کد ملی 001370XXXX دارای مبلغ 20/000/000/000 ریال خانم آیدا حسن پور کد ملی 001370XXXX دارای مبلغ 20/000/000/000 ریال خانم دریا حسن پور کد ملی 044124XXXX دارای مبلغ 399/960/000/000 ریال آقای محمد صادق شریف پور شوشتری کد ملی دارای مبلغ 40/000/000 ریال آقای جلال شریف پور شوشتری کد ملی دارای مبلغ 20/000/000 ریال آقای جواد شریف پور شوشتری کد ملی دارای مبلغ 20/000/000 ریال پ 990125XXXX01910 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ها ناهید حسن پور بشماره ملی 005370XXXX و نسیم حسن پور بشماره ملی 007928XXXX و آیدا حسن پور بشماره ملی 001370XXXX بسمت هییت نظار برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ آقای حسین قربانی آذر بشماره ملی 288016XXXX (خارج از شرکا) بسمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای عبداله حسن زاده بشماره ملی 287133XXXX (خارج از شرکا) بسمت عضو و رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980516XXXX59250 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جعفر کریمی جرنیانی بشماره ملی 004229XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 65 . 960 . 000 . 000 ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. آقای حسین کریمی جرینانی بشماره ملی 007298XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 6 . 000 . 000 . 000 ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. آقای هادی کریمی جرینانی بشماره ملی 007532XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 6 . 000 . 000 . 000 ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. آقای تقی کریمی جوینانی بشماره ملی 004243XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 6 . 000 . 000 . 000 ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. آقای مهدی کریمی جرینانی بشماره ملی 045330XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 6 . 000 . 000 . 000 ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. آقای سعید کریمی جوینانی بشماره ملی 001532XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 6 . 000 . 000 . 000 ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. خانم سپیده کریمی جوینانی بشماره ملی 007910XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 6 . 000 . 000 . 000 ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. خانم فاطمه رجبی موحد بشماره ملی 006474XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 6 . 000 . 000 . 000 ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. خانم فریبا فروتنی بشماره ملی 005262XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 6 . 000 . 000 . 000 ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. ک) خانم سکینه رضوی بشماره ملی 004532XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 6 . 000 . 000 . 000 ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 24XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 12004XXXX000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مزبور اصلاح گردید. تعداد اعضا هییت مدیره از 6 نفر به 2 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مزبور اصلاح گردید اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای محمد صادق شریف پور شوشتری 40 . 000 . 000 ریال ـ آقای جلال شریف پور شوشتری 20 . 000 . 000 ریال آقای جواد شریف پور شوشتری 20 . 000 . 000 ریال ـ آقای حسن حسن پور 19 . 960 . 000 . 000 ریال ـ خانم ناهید حسن پور 20 . 000 . 000 . 000 ریال ـ خانم نسیم حسن پور 20 . 000 . 000 . 000 ریال ـ آقای آرمان حسن پور 20 . 000 . 000 . 000 ریال ـ خانم آیدا حسن پور 20 . 000 . 000 . 000 ریال ـ خانم دریا حسن پور 20 . 000 . 000 . 000 ریال پ 980516XXXX96246 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ها فاطمه رجبی موحد بشماره ملی 006474XXXX و سکینه رضوی بشماره ملی 004532XXXX و فریبا فروتنی بشماره ملی 005262XXXX بسمت هییت نظار برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقای جعفر کریمی جرنیانی بشماره ملی 004229XXXX بسمت عضو و رییس هییت مدیره و حسین کریمی جرینانی بشماره ملی 007298XXXX بسمت عضو و آقای هادی کریمی جرینانی بشماره ملی 007532XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقای تقی کریمی جوینانی بشماره ملی 004243XXXX بسمت عضو هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی کریمی جرینانی بشماره ملی 045330XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای سعید کریمی جوینانی بشماره ملی 001532XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970701XXXX33157 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ها فاطمه رجبی موحد بشماره ملی 006474XXXX و سکینه رضوی بشماره ملی 004532XXXX و فریبا فروتنی بشماره ملی 005262XXXX بسمت هییت نظار برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.آقای جعفر کریمی جرینانی بشماره ملی 004229XXXX بسمت عضو و رییس هییت مدیره و خانم رخساره خلیلی خروانق بشماره ملی 150195XXXX (خارج از شرکا) بسمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای هادی کریمی جرینانی بشماره ملی 007532XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقای تقی کریمی جوینانی بشماره ملی 004243XXXX بسمت عضو هییت مدیره و خانم آمنه قربانی آذر بشماره ملی 288927XXXX (خارج از شرکا) بسمت عضو هییت مدیره و خانم سرچل قربانی آذر بشماره ملی 288991XXXX (خارج از شرکا) بسمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970530XXXX00570 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-ولیعصر-خیابان ولیعصر-خیابان قبادیان غربی-پلاک 37 -ساختمان شکوه-طبقه پنجم-واحد 10 کدپستی 196893XXXX تغییر یافت. پ 961130XXXX83179 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2/10/91 فاطمه رجبی موحد به کد ملی 006474XXXX و سکینه رضوی به کد ملی 004532XXXX و فریبا فروتنی به کد ملی 005262XXXX به سمت هییت نظار برای مدت یکسال انتخاب شدند. جعفر کریمی جرینانی به کد ملی 004229XXXX به سمت رییس هییت مدیره و حسن حسن پور به کد ملی 150153XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و هادی کریمی جرینانی به کد ملی 007532XXXX به سمت عضو و مدیرعامل و تقی کریمی جونیانی به کد ملی 004243XXXX و ناهید حسن پور به کد ملی 005370XXXX و آرمان حسن پور به کد ملی 001370XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا 2 نفر از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتباتی با امضا هریک از اعضا هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/9/89 یوسف حاجی بابا به کد ملی 045018XXXX و محمدرضا حاجی بابا به کد ملی 006466XXXX و روزبه حاجی بابا به کد ملی 044623448 و محمود حاجی بابا به کد ملی 004422XXXX و شکوه ریسمانی به کد ملی 006040XXXX هر یک به تنهایی با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردیدند. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/150 ٍریال به مبلغ 000/000/000/120 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/05/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 26/4/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: قاسم حاجی بابا با دریافت مبلغ 000/000/135/1 ریال و مریم حاجی بابا با دریافت مبلغ 000/550/283/3 ریال و غزاله حسینی با دریافت مبلغ 000/850/641/1 ریال و آرزو حسینی با دریافت مبلغ 000/850/641/1 ریال و محمدحسین حاجی بابا با دریافت مبلغ 000/000/000/5 ریال و امیرحسین حاجی بابا با دریافت مبلغ 000/000/000/5 ریال و احمد حاجی بابا با دریافت مبلغ 000/500/134/3 ریال و امیر حاجی بابا با دریافت مبلغ 000/660/287/3 ریال و فاطمه حاجی علی اکبر با دریافت مبلغ 000/340/788/3 ریال و درین حاجی بابا با دریافت مبلغ 000/710/461/2 ریال و علی حاجی بابا با دریافت مبلغ 000/420/923/4 ریال و صلاحه فرشادی آذر با دریافت مبلغ 000/710/461/2 ریال و ناصر حاجی بابا با دریافت مبلغ 000/030/323/10 ریال و محمد حاجی بابا با دریافت مبلغ 000/080/125/4 ریال و علی حاجی بابا با دریافت مبلغ 000/280/169/2 ریال و فاطمه جوادنجفی با دریافت مبلغ 000/750/774 ریال و لادن حاجی بابا با دریافت مبلغ 000/640/084/1 ریال و سحر حاجی بابا با دریافت مبلغ 000/640/084/1 ریال و زینب حاجی بابا با دریافت مبلغ 000/640/084/1 ریال و طاهره مشفق با دریافت مبلغ 000/270/831/11 ریال و نسرین حاجی بابا با دریافت مبلغ 000/510/161/5 ریال و سیمین حاجی بابا با دریافت مبلغ 000/510/161/5 ریال و لیلا حاجی بابا با دریافت مبلغ 000/510/161/5 ریال و پروین حاجی بابا با دریافت مبلغ 000/510/161/5 ریال و ناصر دزفولی با دریافت مبلغ 000/020/113/2 ریال و مژگان اتفاقیان با دریافت مبلغ 000/620/896/2 ریال و سها السادات دزفولی با دریافت مبلغ 000/750/521/2 ریال و سارا سادات دزفولی با دریافت مبلغ 000/750/521/2 ریال و میرمحمد سینادزفولی با دریافت مبلغ 000/830/051/5 ریال و جمال شریف پورشوشتری با دریافت مبلغ 000/000/20 ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند. و هیچگونه حق و سمتی ندارند. محمدرضا حاجی بابا با دریافت مبلغ 000/000/550/2 ریال از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/500/7 ریال کاهش دادند. یوسف حاجی بابا با دریافت مبلغ 000/000/550/2 ریال از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/500/7 ریال کاهش دادند و روزبه حاجی بابا با دریافت مبلغ 000/000/550/2 ریال از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/500/7 ریال کاهش دادند. محمود حاجی بابا با دریافت مبلغ 000/060/712/3 ریال از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/10 ریال کاهش دادند. شکوه ریسمانی با دریافت مبلغ 000/010/550/2 ریال از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/990/499/7 ریال کاهش دادند. و جعفر کریمی جرینانی با دریافت مبلغ 000/000/000/30 ریال از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/920/65 ریال کاهش دادند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/920/299 ریال به مبلغ 000/000/000/150 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. محمود حاجی بابا به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و جعفر کریمی جرینانی به سمت رییس هییت مدیره و تقی کریمی جونیانی و هادی کریمی جرینانی و حسین کریمی جرینانی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره به اتفاق همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هییت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/3/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: جعفر کریمی جرینانی فرزند حسین به ش ش 1233 ص از تهران کد ملی 004229XXXX4 با پرداخت مبلغ 000/000/920/95 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. فاطمه رجبی موحد فرزند جعفر به ش ش 1078 ص از تهران کد ملی 006474XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/000/6 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. حسین کریمی جرینانی فرزند جعفر به ش ش 7528 ص از تهران کد ملی 007298XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/000/6 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. هادی کریمی جرینانی فرزند جعفر به ش ش 8295 ص از تهران کد ملی 007532XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/000/6 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. مهدی کریمی جرینانی فرزند جعفر به ش ش 5549 ص از تهران کد ملی 045330XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/000/6 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. سکینه رضوی فرزند سید حسین به ش ش 115 ص از تهران کد ملی 045329907 با پرداخت مبلغ 000/000/000/6 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. سعید کریمی جونیانی با ولایت پدرش فرزند تقی کد ملی 001532XXXX ص از تهران با پرداخت مبلغ 000/000/000/6 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. سپیده کریمی جونیانی فرزند تقی به ش ش 49101 ص از تهران کد ملی 007910XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/000/6 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. فریبا فروتنی فرزند احمد به ش ش 1742 ص از تهران کد ملی 005262XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/000/6 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. تقی کریمی جوینانی فرزند حسین به ش ش 2392 ص از تهران کد ملی 004243XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/000/6 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/150 ریال به مبلغ 000/000/920/299 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 10/5/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/5/87 و هییت مدیره مورخ 26/12/87 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/60 ریال بمبلغ 000/000/000/150 ریال منقسم به 000/000/15 سهم 000/10 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 000/000/600/56 ریال بموجب گواهی شماره 1430 و 2871226 و 1871226 مورخ 24/12/87 و 26/12/87 بانک سپه شعبه امام خمینی تاکستان و پارسیان شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 23/1/88 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/10/87 شرکت مزبور که در تاریخ 20/11/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی به تصویب رسید. یوسف حاجی بابا عضو علی البدل به جای قاسم حاجی بابا بسمت رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید و در نتیجه اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی ناصر دزفولی و سیمین حاجی بابا و طاهره مشفق به سمت عضو هییت مدیره و یوسف حاجی بابا بسمت رییس هییت مدیره و محمود حاجی بابا بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/4/1387 شرکت مزبور که در تاریخ 31/4/1387 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 86 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بسمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: قاسم حاجی بابا ـ محمود حاجی بابا ـ ناصر دزفولی ـ طاهره مشفق ـ سیمین حاجی بابا بسمت اعضای اصلی ـ یوسف حاجی بابا بسمت عضو علی البدل ـ بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/4/1387 آقایان قاسم حاجی بابا بسمت رییس هییت مدیره و محمود حاجی بابا بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.امضاکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک،سفته، برات با امضا مدیرعامل ویکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/3/86 شرکت مزبور که در تاریخ 13/5/86 واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 85 به تصویب رسید. شرکت کاربرد ارقام بسمت بازرس اصلی و شرکت تلاش ارقام به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/04/24:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/3/85 شرکت مزبور که در تاریخ 7/4/85 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 84 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلاش ارقام به سمت بازرس اصلی و آقای حسن خدایی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان قاسم حاجی بابا، محمود حاجی بابا، ناصر دزفولی، خانمها طاهره مشفق، سیمین حاجی بابا به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و خانم پروین حاجی بابا به سمت عضو علی البدل به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/3/85 آقایان قاسم حاجی بابا به سمت رییس هییت مدیره و ناصر دزفولی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمود حاجی بابا به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضا متفق دو عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/08/17:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/6/83 و هییت مدیره مورخ 7/7/83 سرمایه شرکت از مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 000 ‚ 21 ریال به مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 310 ‚ 23 ریال منقسم 000 ‚ 331 ‚ 2 سهم 000 ‚ 10 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 310 ‚ 2 ریال بموجب گواهی شماره 2227 مورخ 3/8/83 بانک ملی شعبه فردووسی پرداخت گردیده است. ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 17/8/83 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/06/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/83 شرکت مزبور که در تاریخ 25/5/83 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند 82 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تلاش ارقام به سمت بازرس اصلی و آقای حسن خدایی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علی اکبر حاجی بابا، قاسم حاجی بابا، محمود حاجی بابا، ناصر دزفولی و خانم سیمین حاجی بابا به سمت اعضا اصلی و خانم طاهره مشفق به سمت عضو علی البدل هییت مدیره. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/4/83 آقایان قاسم حاجی بابا به سمت رییس هییت مدیره و ناصر دزفولی به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی اکبر حاجی بابا به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و غیره بامضا متفق دو عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/9/82 شرکت مزبور که در تاریخ 7/3/83 واصل گردید: 1 ـ موسسه حسابرسی تلاش ارقام بسمت بازرس اصلی و آقای حسن خدایی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/4/82 شرکت مزبور که در تاریخ 26/4/82 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی بتصویب رسید. 2 - خانم سمیرا سلامت به سمت بازرس اصلی و خانم فریده زندداودی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/03/21:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/10/81 و هییت مدیره مورخ 22/2/82 سرمایه شرکت از مبلغ 13XXXXXXXX0 ریال به 21XXXXXXXX0 ریال منقسم به 2100000 سهم ده هزار ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 21/3/82 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی