اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1567

شناسه ملی: 101205036374

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب نامه شماره 17979 مورخه 4/7/1391 اداره تعاون شهرستان ساری و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 1/7/1391 شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: الف عبدالله عبدی به کد ملی 499993XXXX و کدپستی 481885XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و علی اکبر عبدی به کد ملی 578975XXXX و کدپستی 481464XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و شهربانو عبدی به کد ملی 499937XXXX و کدپستی 481477XXXX منشی هییت مدیره و صنمبر عبدی به کد ملی 578975XXXX و کدپستی 481781XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره بمدت سه سال و عبدالله عبدی به عنوان مدیر عامل برای دو سال انتخاب شدند. ب کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا ثابت عبدالله عبدی و یکی از دو امضا علی اکبر عبدی یا شهربانو عبدی با مهر شرکت معتبر است و نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ج محمود معافی به کد ملی 499979XXXX و لیلا آتشی به کد ملی 209214XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/09/13:

بموجب نامه شماره 4908 1/9/1386 اداره تعاون شهرستان ساری و باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 28/8/1386 شرکت مذکور تصمیمات بشرح زیر اتخاذ گردید. الف آقایان عبداله عبدی به عنوان رییس و مدیر عامل و علی اکبر عبدی به عنوان نایب رییس و خانم شهربانو عبدی به سمت منشی همگی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و خانم صنم عبدی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد رسمی و تعهد آور (اوراق بهادار و چک و سفته با امضا ثابت مدیر عامل باتفاق نایب رییس هییت مدیره و در غیاب نایب رییس با امضا منشی هییت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات و نامه های عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. ب آقای محمود معافی و خانم لیلا آتشی به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی