اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 156

شناسه ملی: 14008199965

تاریخ ثبت: 1397/12/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 9461755446

آدرس: استان خراسان شمالی ، شهرستان شیروان ، بخش مرکزی ، شهر شیروان ، امام رضا ، کوچه امام رضا 9 ، بلوار امام رضا ، پلاک 305 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1397/12/14

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/14:

تاسیس موسسه غیرتجاری اتحادیه صنف الکتریکی محصولات فرهنگی فروش و خدمات رایانه شهرستان شیروان درتاریخ 14/12/1397 به شماره ثبت 156 به شناسه ملی 140081XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : خدمات صدور و تمدید پروانه کسب فعالان صنفی سطح شهرستان به موجب مجوز 3189/13/97 - 7/12/1397 اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان شیروان مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان شمالی ، شهرستان شیروان ، بخش مرکزی ، شهر شیروان، امام رضا ، کوچه امام رضا 9 ، بلوار امام رضا ، پلاک 305 ، طبقه همکف کدپستی 946175XXXX اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا :فاقد سرمایه است. اولین مدیران : آقای محمدحسین معصومی به شماره ملی 063883XXXX و به سمت دبیر اتحادیه-عضو هییت مدیره به مدت 4 سال آقای پرویز دارابیان به شماره ملی 082786XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 4 سال آقای برات محمد شهابی به شماره ملی 082789XXXX و به سمت خزانه دار-عضو هییت مدیره به مدت 4 سال آقای برات علی محمدیان میلانلو به شماره ملی 082791XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 4 سال آقای شهرام محمودیان به شماره ملی 082856XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 4 سال آقای علی صابری به شماره ملی 082003XXXX به سمت بازرس اصلی برای مدت 4 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق مالی اتحادیه از قبیل چک ها،بروات ،سفته ها و اسناد تعهدآور مالی واوراق عادی و اداری موسسه با امضای برات علی محمدیان میلانلو (رییس هییت مدیره)و برات محمد شهابی (خزانه دار)و در غیاب هریک با امضای آقای شهرام محمودیان (نایب رییس اول) ومهر اتحادیه معتبرمی باشد. روزنامه خراسان شمالی جهت درج آگهی های اتحادیه تعیین گردید. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت و صدور آگهی تاسیس به منزله صدورپروانه فعالیت نمی باشد) ش 971214XXXX25630 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی