اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 1277

شناسه ملی: 10630188319

تاریخ ثبت: 1392/04/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/04/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/04/19:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/09:

شرکت فوق در تاریخ 19/04/1392 شماره ثبت 1277 و شناسه ملی 106301XXXX9 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 09/07/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: ارایه خدمات حمل و نقل مسافر درون شهری پس از اخذ مجوز مراجع ذیصلاح. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 13 استان کرمان شهر کرمان روستای سعادت آباد کرمان جنب پست بانک 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 15 خانم بدری نصیری پور به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای مظفر بقایی به سمت عضو هییت مدیره 35 آقای مظفر بقایی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضا مدیر عامل و کلیه نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ش 602260XXXX110356XXXX مسیول ثبت شرکت های ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی