اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2555

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/09/28:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/4/84 و بنا به تاییدیه به شماره 13369/32 - 27/9/84 اداره کل تعاون استان یزد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - صورتهای مالی سال 1383 تصویب گردید. 2 - آقای محمود غلامی به سمت بازرس اصلی و آقای سید حسین حسینی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. رییس ثبت یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/6/83 و بنا به تاییدیه به شماره 15540/32 مورخ 19/11/83 اداره کل تعاون استان یزد تصمیمات یزد اتخاذ گردید: 1 - صورتهای مالی سال 82 و 81 تصویب گردید. 2 - خانم فاطمه نبی پور هنزایی و خانم مهین میدانی و آقای جلیل باغشاهی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و خانم طیبه دمشقی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 3 - آقای حسن رحیمی و آقای محمود علامی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. و همچنین به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/6/83 خانم فاطمه نبی پور هنزایی به سمت رییس هییت مدیره و خانم مهین میدانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جلیل باغشاهی به سمت منشی هییت مدیره و آقای جلیل باغشاهی به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس توام با امضا نایب رییس و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه های با امضا مدیرعامل و در غیاب وی با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. کفیل ثبت یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی