اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 15669

شناسه ملی: 10380312907

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم عفت داودی به شماره ملی 093401XXXX خانم رفعت نخ چی به کد ملی 094555XXXX خانم فاطمه معمارزاده طهرانی به کد ملی 094661XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ 2 بازرسان شرکت به شرح ذیل برای مدت یک سال انتخاب گردیند:بازرس اصلی: خانم الهه محمدپورعابدی به شماره ملی 093084XXXX بازرس علی البدل: خانم زینب اصغری به شماره ملی 203178XXXX ش 950310XXXX64885 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم عفت داودی به شماره ملی 093401XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم رفعت نخ چی به کد ملی 094555XXXX به سمت مدیرعامل خانم فاطمه معمارزاده طهرانی به کد ملی 094661XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا خانم رفعت نخ چی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950310XXXX97562 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی