اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 17284

شناسه ملی: 10860824910

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/11/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا کرامت به شماره ملی 175050XXXX و محمد کرامت به شماره ملی 175573XXXX و سارا پورهاشمی به شماره ملی 426952XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. حمید کردانی به شماره ملی 175674XXXX به عنوان بازرس اصلی، صدیقه زهیری به شماره ملی 175578XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه عصر کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. کدپستی: 613381XXXX ش 931127XXXX79755 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/11/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: غلامرضا کرامت به شماره ملی 175050XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمد کرامت به شماره ملی 175573XXXX به سمت مدیرعامل و سارا پورهاشمی به شماره ملی 426952XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره حق امضا کلیه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و اسناد تعهدآور قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 931127XXXX46788 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی