اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/03/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/03/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/03/05:

510,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه شرکت تعاونی مسکن سقف بلورین امید که در تاریخ 5/3/86 ذیل ثبت 6572 در این اداره به ثبت رسیده، جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 - نام شرکت و نوع آن: شرکت تعاونی مسکن سقف بلورین امید 2 - موضوع شرکت: خرید زمین به منظور احداث مسکن برای اعضا 3 - مرکز اصلی شرکت: قم 45 متری عمار یاسر نبش کوچه 2 طبقه سوم 4 - سرمایه: مبلغ 510000000 ریال منقسم به 51 سهم با نام 10000000 ریالی که مبلغ 170000000 ریال آن به حساب جاری 7/63 صندوق تعاون شعبه ولایت قم واریز و بقیه تعهدی میباشد. 5 - مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 6 - مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان مجید سلیمیان ریزی به سمت رییس هییت مدیره و حسین کزاز لو مدیرعامل و عضو علی البدل و محمد جواد اسماعیلی نژاد نایب رییس و سید حجت سجادی منشی هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند امضای اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل به اتفاق رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با منشی هییت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. 7 - بازرسین: خانم الهام حسینی و آقای محمد باقر نادم به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل به مدت 1 سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی