اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 184641

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: تهران خ شهید بهشتی نرسیده به سهروردی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/08/16:

500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/06/07:

50,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 29/9/88 حسین احمدیزاده و علیرضا احمدیزاده و محمد عرفاناحمدیزاده و رباب دلدار هر یک با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهمالشرکه خود را به ترتیب به مبالغ 000/000/000/4 ریال و 000/000/000/2 ریال و 000/000/000/2 ریال و 000/000/000/2 ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/500/2 ریال به مبلغ 000/000/000/10 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی صادره به شماره 30366 ت 32 مورخ 24/9/87 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/500/2 ریال و سهم الشرکه محمدعرفان احمدی زاده مبلغ 000/000/500 ریال صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 16/8/87 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به شرکت با مسیولیت محدود تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر 26 ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/500 ریال میباشد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح زیر میباشد: حسین احمدی زاده دارای مبلغ 000/000/000/1 ریال سهم الشرکه، علیرضا احمدی زاده دارای مبلغ 000/000/500 ریال سهم الشرکه، محمدعرفان احمدی زاده دارای مبلغ 000/000/500/2 ریال سهم الشرکه، رباب دلدار دارای مبلغ 000/000/500 ریال سهم الشرکه، محل شرکت به تهران خ شهید بهشتی نرسیده به سهروردی پ 91 ط 3 منتقل گردید. حسین احمدی زاده بسمت رییس هییت مدیره و علیرضا احمدی زاده بسمت نایب رییس هییت مدیره و رباب دلدار بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته ها و بروات و اسناد تعهدآور عقود اسلامی با امضا رییس یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/04/19:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 2/4/87 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مرکز شرکت به خ شهید بهشتی نرسیده به سهروردی پ 85 ط سوم انتقال یافت. شرکت به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر 19 ماده بتصویب رسید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/500/2 ریال منقسم به 500/2 سهم 000/000/1 ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. آقایان حسین احمدی زاده و علیرضا احمدی زاده و خانم رباب دلدار به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی قمرصورت به سمت بازرس اصلی و آقای احمد یارمحمدلو به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/4/87 آقایان حسین احمدی زاده به سمت رییس هییت مدیره، علیرضا احمدی زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم رباب دلدار به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با و مهر شرکت و در غیاب نایب رییس هییت مدیره با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/6/84 به موضوع شرکت عبارت تولید انواع چراغهای روشنایی اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه نیز اصلاح گردید. آقای حسین احمدی زاده با پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 2/000/000 ریال به مبلغ 20/000/000 ریال افزایش دادند و آقایان علیرضا احمدی زاده و محمدعرفان احمدی زاده و خانم ربابه دلدار هر کدام با پرداخت مبلغ 9/000/000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 1/000/000 ریال به مبلغ 10/000/000 ریال افزایش دادند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 5/000/000 ریال به مبلغ 50/000/000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه نیز اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی