اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 37582

شناسه ملی: 10260551555

تاریخ ثبت: 1388/05/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 8158645963

آدرس: شهر اصفهان خیابان رکن الدوله کوچه آذر شماره 9 پلاک 6

تاریخ تاسیس: 1388/05/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/05/11:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین احمدی اصل به کد ملی 128959XXXX و مریم باقری اصلی چوبری به کد ملی 117073XXXX و مهین امیدی نیا انار کولی به کد ملی 265916XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سپهر همتی به کد ملی 127167XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمد علی اشرف زاده به کد ملی 117125XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. ش 981119XXXX22747 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین احمدی اصل کد ملی 128959XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم مریم باقری اصلی چوبری کد ملی 117073XXXX به سمت نایب رییس و آقای حسین احمدی اصل کد ملی 128959XXXX به سمت مدیر عامل و خانم مهین امیدی نیا انارکولی کد ملی 265916XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و اوراق عادی شرکت با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره نیز خواهد بود. ش 981119XXXX98673 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تحقیق، پژوهش، نوآوری، اختراع و تولید در زمینه تجهیزات و قطعات الکترونیکی، الکتریکی و انرژی های نو به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید.ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست.در صورت لزوم با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. ش 980526XXXX06165 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهین امیدی نیا انار کولی 265916XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم مریم باقری اصلی چوبری 117073XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین احمدی اصل 128959XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و اوراق عادی شرکت با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره است. ش 960625XXXX65642 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین احمدی اصل به کد ملی 128959XXXX و خانم مریم باقری اصلی چوبری به کد ملی 117073XXXX و خانم مهین امیدی نیا انار کولی به کد ملی 265916XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای حسین دانشور نژاد به کد ملی 181734XXXX4 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد علی اشرف زاده به کد ملی 117125XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد. ش 960625XXXX61786 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای حسین احمدی اصل کد ملی 128959XXXX و خانم مریم باقری اصلی چوبری کد ملی 117073XXXX و خانم مهین امیدی نیا انار کولی کد ملی 265916XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای حسین دانشور نژاد کد ملی 181734XXXX4 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد علی اشرف زاده کد ملی 117125XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد. ش 950504XXXX84389 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:خانم مهین امیدی نیا انار کولی به سمت عضو هییت مدیره و خانم مریم باقری اصلی چوبری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین احمدی اصل به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و اوراق عادی شرکت با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره نیز خواهد بود. ش 950504XXXX05441 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به خیابان پروین نبش خیابان حکیم شفایی دوم ساختمان سایا طبقه سوم و کدپستی به شماره 819987XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 950117XXXX33296 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان خیابان رکن الدوله کوچه آذر (شماره 9 ) پلاک 6 کدپستی 815864XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اصغر شیخیان سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان ش 941204XXXX63803 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/08:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/08/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان خیابان نیکبخت شرقی بن بست سام میرزا ساختمان پارسا طبقه دوم کدپستی 816484XXXX تلفن 031166XXXX0 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 08/08/1392 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 101500XXXX114626XXXX رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/08:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 2/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای مجید رزاز زاده به عنوان بازرس اصلی، آقای امیر عطاری به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار اولیا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای حسین احمدی اصل و آقای رسول احمدی اصل و آقای محمد احمدی اصل تا تاریخ 2/8/94/4 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین احمدی اصل به سمت رییس هییت مدیره و آقای رسول احمدی اصل به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد احمدی اصل به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین احمدی اصل به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. در تاریخ 8/8/92 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 101500XXXX114626XXXX رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 11/5/1388 تحت شماره 37582 و شناسه ملی 102605XXXX5 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 11/6/1388 از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اولیا آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: مشاوره فروش خدمات نصب و راه اندازی کلیه سیستمهای آی سی تی و آی تی کلیه سیستمهای حفاظتی و الکترونیکی بی سیم تجهیزات اعلام حریق و سلولهای خورشیدی و انرژیهای نو ساخت و نصب تجهیزات طبق مقررات استانداردهای اعلام شده وسایل ارتباطی و مخابراتی و کلیه تجهیزات و سیستمهای رایانه ای سخت افزار و شبکه های مخابراتی فیبر نوری طراحی نصب و اجرا و نگهداری شبکه های برق فشار قوی و ضعیف شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ و اعطای شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی در جهت تحقق اهداف شرکت ارایه کلیه فعالیتهای خدماتی اعم از تامین نیروی انسانی موقت متخصص و غیر متخصص جهت ارگانهای دولتی و خصوصی ارایه کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از صادرات واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و هر آنچه با موضوع شرکت مرتبط است. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان کاوه خیابان کرمی پلاک 38 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 534 مورخ 3/5/1387 نزد بانک ملی شعبه سپاهان پرداخت شده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای حسین احمدی اصل بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای رسول احمدی اصل بسمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای محمد احمدی اصل بسمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای حسین احمدی اصل بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل منفرداً و مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم مهین امیدی نیا انارکولی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم مریم باقری اصلی چوبری به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی