اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 8954

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده مورخه 4/8/88 و عادی 5/8/88 و هیئت مدیره 6/8/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1ـ اعضای هیئت مدیره مستعفی شدند. 2ـ آقای محمد مسعودی بیدگلی بسمت رئیس هیئت مدیره، حسین مسعودی بید گلی نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی موحدی قمی منشی هیئت مدیره و مدیرعامل و مهدی آرزومندی عضو علیالبدل هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت میباشد و در غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس حق امضاء دارد. رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی