اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 536

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/13:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 26/3/89 و نامه شماره 12801/11 مورخ 31/3/89 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تغییرات ذیل حاصل گردید: 1 آقایان محمد خلیفی و اصغر محمدپور برابر سند صلح شماره 52235 مورخ 8/4/89 دفتر 12 رباط کریم هر کدام دارای دو سهم از یکصد سهم تمامی سهم الشرکه خودشان را به خانم سکینه جلیل زاده واگذار و از شرکت خارج گردیدند. 2 آقایان علی جلیل زاده به سمت عضو و مدیر عامل ، محمدرضا جلیل زاده به سمت عضو و رییس هییت مدیره و جبراییل جلیل زاده و خانم سکینه جلیل زاده به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب و امضای ذیل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با مدیر عامل به اتفاق رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. ثبت شرکتهای رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی