اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 11180

شناسه ملی: 14003946127

تاریخ ثبت: 1392/12/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 7941895926

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/07/25 مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی جزیره کیش بلوار ساحل مجتمع تجاری اداری دیپلمات طبقه اول غرفه 144

تاریخ تاسیس: 1392/12/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/11/21:

300,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/08/20:

620,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/02/20:

300,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/8/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . خانم سیده فاطمه جعفری به شماره ملی 406014XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای محمدرضا فرهمند به شماره ملی 007136XXXX به سمت رییس و عضو هییت مدیره و آقای سیدرضا ناهیدی به شماره ملی 007346XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 2 .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری و عادی با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 981017XXXX70529 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/07/25 ، مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، بلوار ساحل، مجتمع تجاری اداری دیپلمات، طبقه اول، غرفه 144 ، کدپستی 794189XXXX انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بنحو فوق اصلاح گردید. ش 980825XXXX23208 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397 . 07 . 14 تصممیات ذیل اتخاذ گردید: 1 .خانم گیسو مهدوی اناری به شماره ملی 003180XXXX (خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل، آقای محمد رضا فرهمند با کد ملی 007136XXXX به سمت رییس و عضو هییت مدیره و آقای مسعود زارع یکتا با کد ملی 001425XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید رضا ناهیدی به شماره ملی 007346XXXX به سمت عضو هییت مدیره و برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 2 .کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی و مهر شرکت و سایر نامه های اداری و داخلی دفتر با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970729XXXX79848 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396 . 11 . 21 ، شرکت سفر آسا کیش (سهامی خاص) تحت شماره 7438 به نمایندگی آقای سید محمد غروی با کد ملی 006236XXXX دارنده 320 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 620 . 000 . 000 ریال به 300 . 000 . 000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 970120XXXX02757 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 96 . 08 . 20 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 . آقای محمد رضا فرهمند دارنده 180 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه با پرداخت مبلغ 60 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت، میزان سهم الشرکه خود را به 240 . 000 . 000 ریال افزایش داد. 2 . آقایان مسعود زارع یکتا و محمد زارع یکتا هر یک دارنده 10 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه هر یک با پرداخت مبلغ 5 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به 15 . 000 . 000 ریال افزایش دادند. 3 . شرکت سفر آسا کیش با شناسه ملی 108615XXXX3 با پرداخت مبلغ 320 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفتند. 4 . آقای سید رضا ناهیدی با کد ملی 007346XXXX با پرداخت مبلغ 15 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفتند. 5 . خانم سیده فاطمه جعفری با کد ملی 406014XXXX با پرداخت مبلغ 15 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفتند. 6 . و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 200 . 000 . 000 ریال به 620 . 000 . 000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 960827XXXX96579 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/27:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 96 . 08 . 14 تصممیات ذیل اتخاذ گردید: 1 . آقای محمد رضا فرهمند با کد ملی 007136XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل آقای مسعود زارع یکتا با کد ملی 001425XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمد زارع یکتا با کد ملی 001956XXXX به سمت عضو هییت مدیره و برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 2 . کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 . دفتر مرکزی شرکت از آدرس قبلی به نشانی:جزیره کیش، بلوار امیر کبیر، امیر کبیر 7 ، ساختمان اداری میلاد، طبقه ششم، واحد 23 ، کدپستی 794189XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 960827XXXX40528 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 95 . 08 . 29 ، شعبه ای از شرکت در تهران به نشانی: خیابان فاطمی، خیابان شهید دایمی، نبش کوچه مرجان، پلاک 103 ، کدپستی 141566XXXX تاسیس و خانم گیسو مهدوی اناری به سمت مدیر شعبه انتخاب گردید. ش 960414XXXX38330 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 96 . 02 . 20 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 . آقای محمد رضا فرهمند دارنده 100 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه با پرداخت مبلغ 80 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت، میزان سهم الشرکه خود را به 900 . 000 . 000 ریال افزایش داد 2 . آقایان مسعود زارع یکتا و محمد زارع یکتا هر یک با پرداخت مبلغ 10 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفتند. 3 . و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 200 . 000 . 000 ریال به 300 . 000 . 000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 960414XXXX78168 اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/14:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 96 . 02 . 30 تصممیات ذیل اتخاذ گردید: 1 . آقای سیدمهدی قاضی عسگر با کد ملی 038376XXXX دارنده 100 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارند. 2 . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 300 . 000 . 000 . ریال به 200 . 000 . 000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. 3 . آقای محمد رضا فرهمند با کد ملی 007136XXXX سمت رییس و عضو هییت مدیره، آقای مسعود زارع یکتا با کد ملی 001425XXXX و آقای محمد زارع یکتا با کد ملی 001956XXXX به سمت اعضا هییت مدیره و برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 4 . کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960414XXXX00794 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 95 . 06 . 20 تصممیات ذیل اتخاذ گردید: 1 . خانم گیسو مهدوی اناری با کد ملی 003180XXXX (خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل، آقای محمدرضا فرهمند با کد ملی 007136XXXX سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره، آقای سیدمهدی قاضی عسکر با کد ملی 038376XXXX به سمت رییس و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950726XXXX16964 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق مورخ 95 . 05 . 05 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 . خانم فرحناز سهمانی با کد ملی 272147XXXX دارنده 10 . 000 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارند 2 . آقای محمد رضا فرهمند با کد ملی 007136XXXX و آقای سیدمهدی قاضی عسکر با کد ملی 038376XXXX هر یک دارنده 10 . 000 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه با دریافت مبلغ 9 . 900 . 000 . 000 ریال از سهم الشرکه خود میزان سهم الشرکه خود را به 100 . 000 . 000 ریال کاهش دادند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 30 . 000 . 000 . 000 ریال به 200 . 000 . 000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 950614XXXX58798 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/08:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/2/1395 تصممیات ذیل اتخاذ گردید: 1 . آقای محمد حسین زاده نیک با کد ملی 004726XXXX و خانم مریم حسین زاده نیک با کد ملی 000413XXXX2 دارنده 000/000/000/15 ریال سهم الشرکه هر یک با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/60 ریال به 000/000/000/30 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید . 2 . آقای علیرضا حمزه لو با کد ملی 428535XXXX (خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل، خانم فرح ناز سهمانی با کد ملی 272147XXXX به سمت رییس و عضو هییت مدیره، آقای سید مهدی قاضی عسکر با کد ملی 038376XXXX به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا فرهمند با کد ملی 007136XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند . 3 . کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اداره ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی ومعنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/2/1395 ، آقای محمدرضا فرهمند با کد ملی 007136XXXX ، آقای سیدمهدی قاضی عسکر با کد ملی 038376XXXX و خانم فرح ناز سهمانی با کد ملی 272147XXXX هر یک با پرداخت مبلغ 000/000/000/10 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفتند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/30 ریال به 000/000/000/60 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 950313XXXX04936 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/05:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . آقای محمد زارع یکتا با کد ملی 001956XXXX ، آقای مسعود زارع یکتا با کد ملی 001425XXXX و خانم منصوره نیک زاد با کد ملی 005644XXXX هر یک دارنده 000/000/000/5 ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/45 ریال به 000/000/000/30 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. 2 . آقای علیرضا حمزه لو با کد ملی 428535XXXX (خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای محمد حسین زاده نیک با کد ملی 004726XXXX به سمت رییس و عضو هییت مدیره و خانم مریم حسین زاده نیک با کد ملی 004134XXXX به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 3 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 941106XXXX39548 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/7/1394 ، خانم مریم حسین زاده نیک با کد ملی 004134XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/000/15 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/30 ریال به 000/000/000/45 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 941106XXXX82727 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/01:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/5/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای محمد حسین زاده نیک با کد ملی 004726XXXX با پرداخت مبلغ 10 . 000 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 10 . 000 . 000 . 000 ریال به 20 . 000 . 000 . 000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. 2 ـ.آقای محمد حسین زاده نیک با کد ملی 004726XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره،آقای مسعود زارع یکتا با کد ملی 001425XXXX به سمت رییس و عضو هییت مدیره و خانم منصوره نیک زاد با کد ملی 005644XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 1913719 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی ومعنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/11:

خلاصه اساسنامه و شرکت نامه شرکت فوق که در تاریخ 12/12/1392 تحت شماره 11180 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: خرید و فروش هر نوع کشتی و شناور تفریحی و مسافری و بالگرد و هواپیمای تفریحی و مسافری، ساخت و تجهیز و اجاره و عقد قرارداد با هتلها و رستورانها و حضور در نمایشگاههای داخلی و بین المللی و گردشگری مطابق با قوانین مناطق آزاد تجاری و صنعتی و اخذ مجوز فعالیت از حوزه های مربوطه، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی، اخذ و اعطای نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور. 2 مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش برج صدف طبقه 3 واحد 301 صندوق پستی شماره 102/3 میزان سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/10 ریال. 4 مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 مدیران شرکت: آقای مسعود زارع یکتا به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، خانم منصوره نیک زاد به سمت رییس و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 1799867 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی