اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 474995

شناسه ملی: 14005054936

تاریخ ثبت: 1394/04/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 1931713351

آدرس: استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش ، سهیل ، خیابان شهید محمد رضا قلندری ، بن بست چهاردهم ، پلاک 7 ، طبقه اول

تاریخ تاسیس: 1394/04/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/04/10:

1,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 1397 به تصویب رسید. هادی صدر فضلایی به شماره ملی 138103XXXX و بهنام محمدعلی به شماره ملی 006870XXXX و محمدرضا اسدی به شماره ملی 460939XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. راضیه مشعوف به شماره ملی 032342XXXX به عنوان بازرس اصلی و زهرا السادات مهاجرانی به شماره ملی 053247XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 980505XXXX98733 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی صدر فضلایی به شماره ملی 138103XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمدرضا اسدی به شماره ملی 460939XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و بهنام محمدعلی به شماره ملی 006870XXXX8 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، مکاتبات، اوراق بهادار و تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها به امضای دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد هریک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980505XXXX02407 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، سهیل، خیابان شهید محمد رضا قلندری، بن بست چهاردهم، پلاک 7 ، طبقه اول کد پستی 193171XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 980307XXXX14207 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ هادی صدر فضلایی به شماره ملی 138103XXXX و بهنام محمدعلی به شماره ملی 006870XXXX و محمدرضا اسدی به شماره ملی 460939XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1395 به تصویب رسید. ـ راضیه مشعوف به شماره ملی 032342XXXX به عنوان بازرس اصلی و سوگند صادقی به شماره ملی 222992XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 960719XXXX21576 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ هادی صدر فضلایی به شماره ملی 138103XXXX به سمت رییس هییت مدیره و بهنام محمدعلی به شماره ملی 006870XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و محمدرضا اسدی به شماره ملی 460939XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اسناد، مکاتبات، اوراق بهادار و تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها به امضای دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد هریک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960719XXXX66462 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1394 مورد تصویب قرار گرفت. ـ شهاب زینلی عراقی به شماره ملی 008014XXXX به عنوان بازرس اصلی و راضیه مشعوف به شماره ملی 032342XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 950802XXXX34216 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/10:

تاسیس شرکت سهامی خاص بهین تجارت استوار در تاریخ 10/4/1394 به شماره ثبت 474995 به شناسه ملی 140050XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری اعم از خرید داخلی و خرید و واردات انواع کالاهای مجاز و فروش داخلی و صادرات، ترخیص کالا از گمرکات کشور و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ایجاد شعب و دفاتر در تمام نقاط کشور و شرکت در نمایشگاه های بین المللی، گشایش اعتباری و ال سی برای شرکت نزد بانک ها و اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، سرمایه گذاری در انواع شرکت ها و انعقاد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام کلیه عملیات تولیدی، صنعتی، کشاورزی، عمرانی، تجاری، خدماتی و ساختمانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان بخارست خیابان دهم پلاک 25 واحد 3 کدپستی 151474XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال منقسم به 1000000 سهم 1000 ریالی که تعداد 3000 سهم با نام و 997000 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3852/94/5 مورخه 21/2/94 نزد موسسه مالی و اعتباری کوثر شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: هادی صدرفضلایی به شماره ملی 138103XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ بهنام محمدعلی به شماره ملی 006870XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ سیدعطا بطحایی به شماره ملی 006846XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها، اسناد اعم از عادی و رسمی، مکاتبات، اوراق بهادار و تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و سایر قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سیدسهیل میراحمدی به شماره ملی 006107XXXX به عنوان بازرس اصلی ـ شهاب زینلی عراقی به شماره ملی 008014XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ 940410XXXX65350 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی