اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 39369

شناسه ملی: 10260570188

تاریخ ثبت: 1388/10/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: 13 استان اصفهان شهر اصفهان بزرگراه شهید صیاد شیرازی تقاطع هشت بهشت کنار گذر اتوبان به سمت جی کوچه 57

تاریخ تاسیس: 1388/10/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/10/24:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/05/13:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/4/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 31 اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید. در تاریخ 9/5/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 24/10/1388 تحت شماره 39369 و شناسه ملی 102605XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 24/10/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار نسل فردا آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه های ساختمانی تاسیس اتی فنی شهرسازی محوطه سازی راهسازی اجرای فضای سبز و خدمات مربوط به درخت کار و طرحهای فضای سبز جدول بندی وآذین بندی میادین و خیابانها انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات و واردات خرید و فروش تولید تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کالا از گمرکات کشور شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان اصفهان شهر اصفهان بزرگراه شهید صیاد شیرازی تقاطع هشت بهشت کنار گذر اتوبان به سمت جی کوچه 57 پلاک 18 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یک صد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 262035 مورخ 11/9/1388 نزد بانک صادرات شعبه شهید ابراهیم جعفری پرداخت گردیده است الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مصطفی امین الساداتی به سمت رییس هییت مدیره 25 خانم مریم نجاری به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای مرتضی امین الساداتی به سمت عضو هییت مدیره . 45 آقای مرتضی امین الساداتی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد.. مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی