اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 61

شناسه ملی: 10861154397

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 29 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/06/1398 و مجوز شماره 1549 مورخ 06/07/98 از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملکان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت (ترازنامه حساب سود و زیان) برای سال 97 تصویب گردید. محمدحسین بیرامی به کد ملی 507901XXXX قادر زوارقی ملکی به کد ملی 507875XXXX واسداله قلعه با کد ملی 507873XXXX به عنوان بازرسان اصلی و ماریا مینا سرشت به کد ملی 077970XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 980711XXXX28428 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ملکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/06/1397 و مجوز شماره 2335 مورخ 01/08/1397 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملکان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت (ترازنامه حساب سود و زیان) برای سال 96 شرکت تصویب شد. روزنامه طرح نو به عنوان روزنامه برای چاپ آگهی های شرکت جانشین روزنامه رسالت گردد. قادر زوارقی ملکی به کد ملی 507875XXXX محمدحسین بیرامی به کد ملی 507901XXXX ماریا مینا سرشت به کد ملی 077970XXXX به عنوان بازرسان اصلی رضا راثی آروق با کد ملی 507970XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 970807XXXX48775 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ملکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/09/1396 ومجوز شماره 3112 مورخ 26/10/1396 اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان ملکان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیاوش عشرتی ملکی به کد ملی 507877XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عباس الهقلی زاده به کد ملی 507961XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و سیامک فرخ نژاد به کد ملی 163974XXXX به سمت منشی هییت مدیره و غلامرضا عباسی ملکی به کد ملی 507961XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل وابوطالب اسماعیل زاده به کد ملی 507884XXXX به عنوان عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. مقرر و مصوب گردید کلیه اسناد تعهد آور بانکی و قراردادهای و برات پس از تصویب هییت مدیره با امضای ثابت ومشترک: غلامرضا عباسی ملکی با کد ملی 507961XXXX مدیرعامل و سیاوش عشرتی ملکی به کد ملی 507877XXXX با سمت رییس هییت مدیره ودر غیاب رییس هییت مدیره با امضا عباس الهقلی زاده به کد ملی 507961XXXX با سمت نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. و اوراق عادی و مکاتبات با امضای غلامرضا عباسی ملکی با کد ملی 507961XXXX باسمت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 961108XXXX93927 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ملکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/09/1396 و مجوز شماره 3112 مورخ 26/10/1396 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملکان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت (ترازنامه حساب سود و زیان) سال 95 مورد تصویب مجمع قرارگرفت . سیاوش عشرتی ملکی به کد ملی 507877XXXX و عباس الهقلی زاده به کد ملی 507961XXXX و سیامک فرخ نژاد به کد ملی 163974XXXX و ابوطالب اسماعیل زاده به کد ملی 507884XXXX و غلامرضا عباسی ملکی به کد ملی 507961XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و اسداله قلعه به کد ملی 507873XXXX به عنوان عضوعلی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. یونس زرین کلاه به کد ملی 297195XXXX و محمدرضا پرویزی به کد ملی 507970XXXX و حسین نوری به کد ملی 507893XXXX به عنوان بازرسان اصلی و ناصر اوستاحسن زاده ملکی باه کد ملی 507873XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . ش 961108XXXX67199 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ملکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/10/1396 ومجوز شماره 2877 ـ 10/10/96 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملکان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت تعاونی: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان ملکان ـ بخش مرکزی ـ شهر ملکان ـ سه راه معلم ـ کوچه بنفشه 2 ـ خیابان معلم ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ به کدپستی 556161XXXX تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961016XXXX23596 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ملکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/08/1395 و مجوزهای شماره 2761 مورخ 24/08/1395 و 2798 مورخ 06/09/1395 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملکان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و بیلان و حساب سود و زیان سال مالی 94 تصویب شد. گلاب نعیمی به شماره ملی 507907XXXX محمدرضا پرویزی قلعه به شماره ملی 507970XXXX اسد اله قلعه به شماره ملی 507873XXXX به عنوان بازرسان اصلی ماریا میناسرشت به شماره ملی 077970XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 950921XXXX19159 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ملکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/05/1394 و مجوز شماره 2222 مورخ 31/06/1395 از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملکان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و بیلان و حساب سود و زیان سال 1393 شرکت تعاونی مورد تصویب قرار گرفت. آقایان گلاب نعیمی به کد ملی 507907XXXX و محمد رضا پرویزی قلعه به کد ملی 507970XXXX و اسد اله قلعه به کد ملی 507873XXXX به عنوان بازرسان اصلی و سردار مستوری ملکی به کد ملی 507880XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 950717XXXX53558 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ملکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/12/1393 ومجوز شماره 2643 ـ 18/8/94 اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملکان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با لغو اساسنامه قبلی، اساسنامه جدید در 56 ماده و 33 تبصره به تصویب رسید. ش 950516XXXX66629 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ملکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/10:

پیرو آگهی تغییرات بشماره 6493/11/104 مورخه 28/5/92 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول مورخه 24/4/93 و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخه 18/6/93 و صورتجلسه هییت مدیره مورخه 29/6/93 شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان ملکان به شماره ثبت 61 و به شناسه ملی 108611XXXX7 که کلیه مدارک آن طی نامه شماره 1793 مورخه 3/7/93 اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملکان به این اداره ارسال گردیده است، تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی کشور آگهی می شود: 1 ـ با توجه به اینکه مجمع حد نصاب لازم را به دست نیاورد لذا رسمیت نیافت و طبق اساسنامه نسبت به نشر آگهی و دعوت مجمع عمومی نوبت دوم اقدام لازم به عمل آمد. 2 ـ صورت های مالی سال 92 مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 3 ـ مقرر شد که سود سال 92 طبق اساسنامه تقسیم و به حساب سرمایه اعضا اضافه گردد. 4 ـ بودجه پیشنهادی هییت مدیره برای سال مالی 93 مطرح و مبلغ 000/000/000/16 ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 5 ـ انتخابات هییت مدیره و بازرسین توسط اعضا حاضرین در جلسه انجام گرفت و در نتیجه آقایان عباس اللهقلی زاده و غلامرضا عباسی و ابوطالب اسماعیل زاده و محمدحسین بیرامی و موسی صادقیان به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان گلاب نعیمی و ناصر استاد حسن زاده به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره و آقایان اسداله قلعه و حسین نوری و محمدرضا پرویزی به عنوان بازرسین اصلی و آقای قادر راضی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. 6 ـ مدیران و صاحبان امضا شرکت: شرکت آقای محمد حسین بیرامی به شماره ملی 507901XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای ابوطالب اسماعیل زاده به شماره ملی 507884XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای غلامرضا عباسی به شماره ملی 507961XXXX به سمت مدیرعامل انتخاب شدند و طبق مقررات اساسنامه قرار شد کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت تعاونی پس از تصویب هییت مدیره با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره و کلیه اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ در سایر موارد تغییرات بعمل نیامد و سایر موارد برابر ثبت اولیه می باشد. ش 001470XXXX111569XXXX رییس ثبت ملکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/28:

پیرو آگهی تغییرات شماره 9182/11/104 مورخ 20/06/91 و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول و صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) مورخ 24/04/92 شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان ملکان شماره ثبت 61 و شناسه ملی 108611XXXX7 که کلیه مدارک آن طی نامه شماره 1526 مورخ 16/05/92 اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملکان به این اداره ارسال گردیده است تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود. 1 بیلان و صورت های مالی سال 91 مطرح و مورد تصویب حاضرین قرار گرفت 2 درباره تقسیم سود سال 91 تصمیم گرفته شد سود یاد شده به سرمایه اعضا تبدیل گردد. 3 در مورد خط مشی آتی شرکت در جمع تصمیم گرفته شده که طبق روال سنوات قبل شرکت اقدام به کار نماید. 4 در مورد عضو در فروشگاه های زنجیره ای همیار مجمع به هییت مدیره تفویض اختیار نموده تا در صورت صلاحدید اقدام نماید 5 سپس جهت انتخاب سه نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل اقدام شد که در نتیجه آقایان محمدرضا پرویزی کد ملی 507970XXXX و آقای قادر راضی کد ملی 507876XXXX و آقای اسداله قلعه شماره 507873XXXX به عنوان بازرسین اصلی و آقای سردار مستوری کد ملی 507880XXXX به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. ش 001470XXXX111355XXXX رییس ثبت ملکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تغییرات به شماره 7622/11/104 مورخه 25/6/87 و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخه 16/5/91 شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان ملکان شماره ثبت 61 و شناسه ملی 108611XXXX7 که کلیه مدارک آن طی نامه شماره 2292 مورخه 9/6/91 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ملکان به این اداره ارسال گردیده، تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است که جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 بیلان و صورت های مالی سال 90 مطرح و بتصویب حاضرین در جلسه رسید. 2 درباره تقسیم سود سال 90 تقسیم تصمیم گیری شد و مقرر گردید سود یاد شده به سرمایه اعضا تبدیل گردد. 3 بودجه پیشنهادی هییت مدیره برای سال مالی 91 جهت صرف هزینه های مربوط مبلغ 000/000/530 ریال بتصویب رسید. 4 آقایان عباس الهقلی زاده قادر راضی و اسداله قلعه به عنوان بازرسان اصلی و آقای مرتضی یوزباشی پور به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 5 سایر موارد برابر ثبت اولیه می باشد. رییس ثبت ملکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تغییرات شماره 11196/11/104 مورخ 26/6/90 مربوط به شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان ملکان بشماره ثبت 61 و شناسه ملی 108611XXXX7 در بند 4 که آقای محمد حسن بیرامی قید گردیده بود. صحیح آن آقای محمد حسین بیرامی می باشد و به این شرح آگهی فوق اصلاح می گردد. رییس ثبت ملکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تغییرات 10142/11/104 مورخه 26/05/89 و باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 24/05/90 و 05/06/90 شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان ملکان بشماره ثبت 61 ب شناسه ملی 108611XXXX7 که مدارک آن ضمن نامه شماره 1387 مورخه 13/06/90 اداره تعاون شهرستان ملکان به این اداره ارسال گردیده تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می شود. بیلان و صورتهای مالی سال 86 مطرح و بتصویب رسید صورت حسابهای مالی سال 89 به تایید مجمع رسید. آقایان عباس الهقلی زاده و اسداله قلعه و مرتضی یوزباشی به عنوان بازرس اصلی و مقصود یزدان خواه به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. آقایان غلامرضا عباسی به عنوان مدیرعامل و محمد حسن بیرامی به عنوان رییس هییت مدیره و گلاب نعیمی به عنوان نایب رییس و موسی صادقیان به عنوان منشی هییت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت تعاونی پس از تصویب هییت مدیره با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره در غیاب رییس با امضا نایب رییس همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر موارد برابر ثبت اولیه می باشد. رییس ثبت ملکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی