اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 434

شناسه ملی: 10420068430

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: شهر بهبهان کوی فرمانداری کوچه منابع طبیعی بلوار یعقوب بهبهانی

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/1396 به تصویب رسید. بهرام کج کلاهی 186102XXXX به سمت بازرس اصلی شرکت و موسی مکی 186103XXXX به سمت علی البدل بازرس شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 980127XXXX09894 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمدرضا شکرایی 186021XXXX ـ مرتضی شکوری 186102XXXX ـ نوراله شکاری 186076XXXX ـ تقی فیاض نژاد 186022XXXX و فتح اله پور خنجر 186102XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و محمدحسن دهدشتی اخوان 186107XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. بهرام کج کلاهی به شماره ملی 186102XXXX به عنوان بازرس اصلی و موسی مکی به شماره ملی 186103XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30/12/1395 تصویب گردید. ش 961227XXXX62672 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصور اصغری نژاد به شماره ملی 186094XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت سه انتخاب شدند. سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: سیدمحمدرضا شکرایی 186021XXXX رییس هییت مدیره ـ نوراله شکاری 186076XXXX منشی هییت مدیره و تقی فیاض نژاد 186022XXXX نایب رییس هییت مدیره. حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور شرکت (چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق بهادار) با امضا یک یا دو نفر از اعضای هییت مدیره (با ذکر سمت) رییس یا نایب رییس هییت مدیره به اتفاق مدیرعامل و مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. ش 961227XXXX24796 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی بهبهان به آدرس شهر بهبهان ـ کوی فرمانداری ـ کوچه ((منابع طبیعی)) ـ بلوار یعقوب بهبهانی ـ پلاک 0 طبقه همکف ـ 636199XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 961227XXXX21971 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به 29/12/1394 تصویب گردید. جمشید شبانی ابول به شماره ملی 186028XXXX به عنوان بازرس علی البدل، بهرام کج کلاهی به شماره ملی 186102XXXX به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 960908XXXX10626 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/06:

با استناد بنامه شماره 10426/115 ـ 18/10/92 اداره تعاون و صورتجلسه هییت مدیره و مجمع عمومی مورخ 30/8/92 موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت: 1 ـ آقایان بهرام کج کلاهی با کد ملی 186102XXXX به سمت بازرس اصلی و محمدحسن دهدشتی اخوان با کد ملی 186107XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 2 ـ عملکرد یک ساله هییت مدیره شرکت در سال 91 به تصویب مجمع رسید. 3 ـ صورتهای مالی شرکت مربوط به سال 91 به تصویب مجمع رسید. 4 ـ بودجه پیشنهادی شرکت به مبلغ 643/995/196 ریال به تصویب مجمع رسید. ش 1786132 ثبت اسناد و املاک بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

با استناد بنامه شماره 2511 مورخ 15/8/91 به انضمام مدارک ارسالی از اداره تعاون موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت. 1 ـ عملکرد هییت مدیره و بازرس شرکت مربوط به سال مالی 90 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 2 ـ صورت های مالی سال 90 شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 3 ـ بودجه پیشنهادی سال 91 شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 4 ـ آقای بهرام کج کلاهی بسمت بازرس اصلی و جعفر پیروز بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

با استناد بنامه شماره 2511 مورخ 15/8/91 به انضمام مدارک ارسالی از اداره تعاون موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت. 1 ـ عملکرد هییت مدیره و بازرس شرکت مربوط به سال مالی 90 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 2 ـ صورت های مالی سال 90 شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 3 ـ بودجه پیشنهادی سال 91 شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 4 ـ آقای بهرام کج کلاهی بسمت بازرس اصلی و جعفر پیروز بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد به نامه وارده شماره 3276 15/8/90 انضمام مدارک ارسالی از اداره تعاون موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت. 1 آقایان منصور اصغری نژاد به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال و فتح اله پور خنجر منشی هییت مدیره و سید محمد رضا شکرایی به سمت رییس هییت مدیره و تقی فیاض نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره و مرتضی شکوری و موسی مکی و سید محمد رضا شکرایی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره شرکت، منصور اصغری نژاد و نور اله شکاری به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره همگی برای مدت سه سال انتخاب شدند. 2 مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت (چک، سفته برات قراردادها) با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 3 عملکرد هییت مدیره و بازرسی شرکت تعاونی در سال 1389 بتصویب مجمع رسید. 4 صورتهای مالی مربوط بعملکرد سال 1389 بتصویب مجمع رسید. 5 بودجه پیشنهادی برای سال 1390 بتصویب مجمع رسید. 6 آقایان بهرام کج کلاهی به سمت بازرس اصلی و جعفر پیروز به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 7 روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد و املاک بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی