اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5777

شناسه ملی: 10380216125

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

آدرس: مشهد بزرگراه آسیایی آزادی 91 نبش سعادت 2 پلاک 9

کد پستی: 9198713133

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/11/25:

500,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/12/1398 وبنا به تفویض اختیار ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/10/1398 به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ، ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیارد ریال به یکصدوسی میلیارد ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت وبا عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه در مرحله اول، هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته و مبلغ سی میلیارد ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ شصت میلیارد ریال منقسم به سیصد سهم دویست میلیون ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. ش 990203XXXX83775 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمد رضا خبیری نوغانی به شماره ملی 093309XXXX به سمت ریاست هییت مدیره ومدیرعامل و خانم نسرین حاجی محمدی به شماره ملی 093149XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد علی خبیری نوغانی به شماره ملی 092428XXXX به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب شدند. وکلیه اوراق و اسناد تجاری، تعهد آور، رسمی، بانکی، قراردادها و غیره شرکت با امضا منفرد آقای محمد رضا خبیری نوغانی مدیرعامل و رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت به مدت دو سال معتبر خواهد بود. ش 980509XXXX36514 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت ـ 2 آقای محمد رضا خبیری نوغانی به شماره ملی 093309XXXX و خانم نسرین حاجی محمدی به شماره ملی 093149XXXX و آقای محمد علی خبیری نوغانی به شماره ملی 092428XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ 3 موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر به شماره شناسه ملی 103207XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالحسین هاشمی زاده به شماره ملی 065291XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ 4 ـ روزنامه کثیر الانتشار قدس برای نشر آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. ش 980431XXXX68776 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موارد زیر به موضوع اساسنامه اضافه گردید: الف) انجام فعالیت ها وخدمات مربوط به کشاورزی، دامداری و پرورش انواع دام وطیور و آبزیان وحیوانات زینتی وخانگی ب) خرید و فروش و واردات و صادرات نهاده های دامی د) احداث تاسیسات وتجهیزات مرتبط با فعالیت شرکت پس از اخذ مجوز لازم وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذو صدور پروانه فعالیت نمیباشد. ش 980431XXXX58299 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورت سود وزیان سال مالی منتهی به 29/12/96 به تصویب مجمع رسید ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس برای نشر آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید ـ موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر شناسه ملی 103207XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالحسین هاشمی زاده به شماره ملی 065291XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش 970714XXXX95548 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد زیر به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: داروهای دامپزشکی، مواد ضدعفونی کننده، سموم و واکسنهای دامپزشکی پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 961215XXXX86385 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس مشهد ـ بزرگراه آسیایی ـ آزادی 91 ـ نبش سعادت 2 ـ پلاک 9 ـ کد پستی 919871XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مزبور اصلاح گردید. ش 960508XXXX28470 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30/12/1395 تصویب گردید. زهرا سید خسروشاهی به شماره ملی 137364XXXX و نسرین حاجی محمدی به شماره ملی 093149XXXX ومحمد رضا خبیری نوغانی به شماره ملی 093309XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. ـ موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر به شماره شناسه ملی 103207XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و عبدالحسین هاشمی زاده به شماره ملی 065291XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 960508XXXX45586 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا خبیری نوغانی به شماره ملی 093309XXXX به سمت رییس هییت مدیره ومدیرعامل و زهرا سید خسروشاهی به شماره ملی 137364XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و نسرین حاجی محمدی به شماره ملی 093149XXXX به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تجاری، تعهد آور، رسمی، بانکی، قراردادها و غیره شرکت با امضا منفرد محمد رضا خبیری نوغانی مدیرعامل و رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت به مدت دو سال معتبر خواهد بود اوراق عادی ومکاتبات اداری با امضا مدیرعامل ومهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ کلیه اختیارات هییت مدیره مندرج در ماده 43 اساسنامه به محمد رضا خبیری نوغانی مدیرعامل ورییس هییت مدیره تفویض گردید. ش 960508XXXX17716 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ به ماده 43 اساسنامه به شرح صورتجلسه « افتتاح حساب واستفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها وموسسات » اضافه گردید. ش 960425XXXX50101 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/17:

پیرو آگهی تغییرات به شماره مکانیزه 139530XXXX85008351 مورخ 10/05/1395 در سطر سوم، عبارت ((صورتهای مالی منتهی به 29/12/94 ))صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح میگردد. ش 950717XXXX32804 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا خبیری نوغانی به شماره ملی 093309XXXX و خانم نسرین حاجی محمدی به شماره ملی 093149XXXX و خانم زهرا سیدخسروشاهی به شماره ملی 137364XXXX 2 ـ موسسه حسابرسی ومشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر به شماره ملی 103207XXXX2 به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی 093855XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین شد. 4 ـ صورتهای مالی منتهی به 29/12/1393 به تصویب رسید. ش 940605XXXX15938 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا خبیری نوغانی به شماره ملی 093309XXXX به سمت مدیرعامل ورییس هییت مدیره و خانم نسرین حاجی محمدی به شماره ملی 093149XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم زهرا سیدخسروشاهی به شماره ملی 137364XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 2 ـ ـ کلیه اوراق و اسناد تجاری، تعهدآور، رسمی، بانکی، قراردادها با امضا منفرد آقای محمدرضا خبیری نوغانی (مدیرعامل و رییس هییت مدیره) به همراه مهر شرکت به مدت دو سال معتبر خواهد بود. ش 940605XXXX70908 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/11/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورت های سال مالی منتهی به 29/12/1392 تصویب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. ـ موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبر پارسا منش به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 931129XXXX22973 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/21:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/5/92 اصلاحی ماده 47 اساسنامه به شرح صورتجلسه مورد تصویب قرار گرفت و افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/000/30 ریال و افزایش تعداد سهام از 100 سهم 000/000/100 ریالی به 300 سهم 000/000/100 ریالی از طریق تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت. و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/6/92 و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تسویه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 000/000/000/20 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/30 ریال منقسم به 300 سهم 000/000/100 ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت گردیده است. ش 1735718 اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/20:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/4/1392 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به 30/12/91 ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب خبره به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسن معلومات به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و خانمها زهرا سیدخسروشاهی و نسرین حاجی محمدی و آقای محمدرضا خبیری نوغانی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/4/92 آقای محمدرضا خبیری نوغانی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم زهر سیدخسروشاهی به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد تجاری و بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی و قراردادها با امضای منفرد آقای محمدرضا خبیری نوغانی ( مدیر عامل و رییس هییت مدیره) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین اختیارات هییت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیر عامل شرکت تفویض گردید. ش 1688651 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/11/91 شرکت مزبور، با توجه به استعفای موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب از سمت بازرس و حسابرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب خبره و آقای حسن معلومات به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 30/12/91 انتخاب گردیدند. ش 1661981 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/4/91 شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به 29/12/90 موسسه حسابرسی دانشگر محاسب بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای حسن معلومات بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/04/1390 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت، موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای حسن معلومات به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال و آقای محمدرضا خبیری نوغانی و خانمها زهرا سید خسروشاهی و خانم نسرین حاجی محمدی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/04/1390 آقای محمدرضا خبیری نوغانی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم زهرا سید خسروشاهی به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد تجاری و تعهدآور و رسمی و بانکی و قراردادها با امضای منفرد آقای محمدرضا خبیری نوغانی ( مدیر عامل و رییس هییت مدیره) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و ضمناً اختیارات هییت مدیره در ماده 43 اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/01/10:

پیرو آگهی شماره 131275 مورخ 26/12/89 در خصوص شرکت جوانه خراسان ( سهامی خاص) به شماره ثبت 5777 در سطر سوم آگهی نام و نام خانوادگی بازرس علی البدل آقای سیدمحمد محسن هاشمی زاده صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/11/88 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/500 ریال به مبلغ 000/000/000/10 ریال و افزایش مبلغ اسمی سهام از 000/000/5 ریال به 000/000/100 ریال از طریق تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرارگرفت. و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/11/88 و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 000/000/500/9 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/10 ریال منقسم به 100 سهم 000/000/100 ریالی با نام میباشد که تماماً پرداخت گردیده است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 22/4/88 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به 30/12/87 ، آقایان قنبر امامی و سیدمحمدمحسن هاشمی زاده به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و خانمها زهرا سیدخسروشاهی و نسرین حاجی محمدی و آقای محمدرضا خبیری نوغانی بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/4/88 آقای محمدرضا خبیری نوغانی بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم زهرا سیدخسروشاهی بسمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد تجاری و تعهدآور و رسمی و بانکی و قراردادها با امضای منفرد آقای محمدرضا خبیری نوغانی به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود و کلیه اختیارات قیدشده و در ماده چهل وسه اساسنامه به جز بند 12 به آقای محمدرضا خبیری نوغانی (مدیرعامل) تفویض گردید. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 30/5/1387 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به 29/12/1386 ، آقایان سیدمحمد محسن هاشمی زاده و بهزاد رحیمی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مورخ 17/12/83 هییت مدیره شرکت فوق آقای غلامحسین بی همتا طوسی به سمت نایب رییس و مدیرعامل و محمدرضا خیبری نوغانی به سمت عضو هییت مدیره و خانم زهرابی همتا طوسی به سمت رییس هییت مدیره انتخاب شدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/04/13:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 13/3/82 شرکت فوق آقایان غلامحسین بی همتاطوسی و محمدرضا خبیری نوغانی و خانم زهرا بی همتاطوسی به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان ابوالقاسم کربلایی پورحسین زاده و غلامرضا سلیمی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیده است. و طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخه 13/3/82 آقای غلامحسین بی همتاطوسی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا خیبری نوغانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا ثابت آقای محمدرضا خبیری نوغانی و متغییر آقای غلامحسین بی همتاطوسی یا خانم زهرا بی همتاطوسی و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی