اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4922

شناسه ملی: 10660053812

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/10:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 9/9/92 تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف افراد زیر به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقایان صالح عطاری به شماره ملی 287171XXXX سید فرزاد خاموشی به شماره ملی 334078XXXX خانم پریسا عطاری به شماره ملی 006305XXXX . ب خانم ثریا باوند پور به شماره ملی 325613XXXX آقای فرشاد رشیدی به شماره ملی 616984XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. د طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 9/9/92 صالح عطاری به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره سید فرزاد خاموشی به سمت نایب رییس هییت مدیره پریسا عطاری به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 637070XXXX113482XXXX مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/06:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/8/92 تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف ـ افراد زیر به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقایان صالح عطاری به شماره ملی 287171XXXX ، سید فرزاد خاموشی به شماره ملی 334078XXXX و هژیر عطاری به شماره ملی 325903XXXX ب ـ خانم ثریا باوند پور به شماره ملی 325613XXXX و آقای فرشاد رشیدی به شماره ملی 616984XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج ـ روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ج ـ طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 30/8/92 صالح عطاری به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره، سید فرزاد خاموشی به سمت نایب رییس هییت مدیره و هژیر عطاری به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 637070XXXX113472XXXX مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی