اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 310813

شناسه ملی: 10103503098

تاریخ ثبت: 1386/09/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: شهر تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک کوچه یزدان پناه پلاک 2 طبقه هشتم

کد پستی: 1968837138

تاریخ تاسیس: 1386/09/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/09/19:

2,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا ایزدپناه به شماره ملی 229702XXXX به سمت رییس هییت مدیره، شرکت صنایع هفت الماس به شناسه ملی 101017XXXX8 به نمایندگی نصراله ایزدپناه به شماره ملی 229650XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، خانم نگار عبداله زاده به شماره ملی 229848XXXX به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940117XXXX85239 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسین هادیان رسنانی به شماره ملی 004579XXXX و عصمت خان محمدی به شماره ملی 048013XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. محمدرضا ایزدپناه به شماره ملی 229702XXXX ، شرکت صنایع هفت الماس به شناسه ملی 101017XXXX8 به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ 940117XXXX55156 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره به 2 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 940117XXXX38661 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/9/1392 مرکز اصلی شرکت به شهر تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک کوچه یزدان پناه پلاک 2 طبقه هشتم کدپستی 196883XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 1757260 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/09/20:

شرکت فوق در تاریخ 19/9/1386 تحت شماره 310813 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 19/9/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: طراحی و نظارت فنی و اجرای پروژه های ساختمانی در زمینه ساخت انواع ساختمانهای صنعتی مسکونی تجاری اداری آموزشی بهداشتی راهسازی و پل سازی ساخت سازه های فلزی و چرثقیل سقفی و احداث نیروگاهها و خدمات مشاوره و برنامه ریزی کنترل پروژه ومطالعات امکان سنجی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکزاصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران خ ملاصدرا پ 61/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/2 ریال منقسم به 200 سهم 000/10 ریالی که تعداد 200 سهم با نام می باشد که مبلغ 000/700 ریال توسط موسیسن طی گواهی بانکی شماره 734/86 ص 204 مورخ 18/9/1386 نزد بانک پاسارگاد شعبه خ شیرازی شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مهدی شکوهیان به سمت رییس هییت مدیره، 25 شرکت صنایع هفت الماس سهامی خاص به شماره ثبت 128377 به نمایندگی آقای محمدعلی ایزدپناه به سمت نایب رییس هییت مدیره، 35 آقای ایرج بهرامی به سمت عضو هییت مدیره، 45 آقای ایرج بهرامی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق و نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 11 آقای ستار جعفری به عنوان بازرس اصلی. 22 آقای علی اکبر فصحتی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی