اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 20370

شناسه ملی: 10103201954

تاریخ ثبت: 1385/08/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 34 نفر

کد پستی: 1584853186

آدرس: استناد صورتجلسه هییت امنا مورخ 20/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آدرس موسسه به نشانی جدید تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان کریم خان زند ، خردمند جنوبی ، پلاک 47 ، طبقه ی پنجم ، واحد 20 به

تاریخ تاسیس: 1385/08/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/09/20:

125,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/04/25:

125,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/08/17:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/09:

به استناد صورتجلسه هییت امنا مورخ 20/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس موسسه به نشانی جدید: تهران، میدان هفت تیر، خیابان کریم خان زند، خردمند جنوبی، پلاک 47 ، طبقه ی پنجم، واحد 20 به کدپستی 158485XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نام موسسه به موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی آریا پیوند تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده 9 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح و تغییر یافت: اعضا هییت امنا توسط تشکل های عضو موسسه انتخاب خواهند شد.هر تشکل عضو موسسه، چهار نفر از اعضای خود را به عنوان عضو هییت امنا کتباً به موسسه معرفی خواهد کرد.اعضای معرفی شده به عنوان نمایندگان تشکل ها در هییت امنا بوده و دوره عضویت این نمایندگان در هییت امنا چهارسال بنا بنظر و صلاحدید تشکل ها می باشد به هرحال تا انتخاب و معرفی اعضای جدید، یا ابقا اعضا موجود، هییت امنا موجود به کار خود ادامه خواهد داد. هییت امنا در اولین جلسه خود از میان اعضا یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس و یک نفر را به عنوان دبیر برای مدت چهار سال انتخاب می کند. تبصره: هییت مدیره هرتشکل عضودر صورت امکان حداقل 50 درصد ازاعضای دوره قبل خود را برای دوره جدید هییت امنا ابقا می کنند. بند پ ماده 10 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح و تغییر یافت: حداکثر تا ده نفر از شخصیت ها و مدیران آگاه و آشنا مرتبط با هدف موسسه، منجمله صاحبان صنعت مرتبط، بانک ها و بیمه ها و استادان دانشگاه ها برای عضویت چهارساله در هییت امنا با رای موافق حداقل سه چهارم نمایندگان تشکل ها به عضویت هییت امنا انتخاب میگردند. ماده 15 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح و تغییر یافت: دوره تصدی اعضا هییت مدیره دو سال می باشد.در ابتدای هر دوره نمایندگان هر تشکل عضو در هییت امنا از بین خود دو نفر را به عنوان عضو هییت مدیره و همچنین دو نفر را از میان مدعوین خارج از تشکل های عضو، مذکور در بند پ ماده 10 اساسنامه به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب می کنند. هییت مدیره از میان خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر نایب رییس هییت مدیره و یک نفر منشی و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهد کرد. انتخاب مجدد در همه موارد بالا بلامانع خواهد بود. هییت مدیره یک نفر را از میان خود و یا خارج از موسسه به عنوان مدیرعامل انتخاب خواهد کرد. سندیکای صنعت برق ایران شناسه ملی 103208XXXX9 با پرداخت 25 . 000 . 000 ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت وانجمن صنفی تولید کنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان شناسه ملی 140030XXXX4 با پرداخت 25 . 000 . 000 ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ 125 . 000 . 000 ریال به مبلغ 175 . 000 . 000 افزایش یافت ماده مربوطه (ماده 5 ) در اساسنامه اصلاح گردید. آقای علی عبدالعلی زاده کد ملی 275042XXXX و آقای شهرام حلاج کد ملی 006029XXXX و آقای علی شمس اردکانی کد ملی 128533XXXX و آقای محمد غنی زاده کد ملی 229721XXXX و آقای جعفر غفاری شیروان کد ملی 082927XXXX و آقای مجتبی احمدوند کد ملی 004524XXXX و آقای پرویز غیاث الدین کد ملی 459097XXXX و آقای محمدرضا طبیب زاده کد ملی 004414XXXX به عنوان اعضای هییت امنا خارج ازتشکل انتخاب گردیدند. تعداد اعضای هییت امنا به 39 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 960309XXXX44775 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 8/10/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای بهزاد محقق حضرتی به شماره ملی 004540XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی فهیمی هنزایی به شماره ملی 443206XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 8/10/1391 به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای منوچهر معتمدی کردستانی به شماره ملی 003763XXXX و آقای حسن شریفی بیدگلی و آقای ایرج کلانتری طالقانی به شماره ملی 003872XXXX و آقای جلیل شاهی به شماره ملی 443292XXXX و سالار علیاری کرده ده و آقای سید علی اکبر هاشمی به شماره ملی 229500XXXX و آقای علی اکبر ادیب حاجی باقری به شماره ملی 128546XXXX و آقای کاظم سماک به شماره ملی 206263XXXX و آقای مرتضی زمانی و آقای عطااله آیت اللهی به شماره ملی 445964XXXX و آقای عزت اله خواجه نوری به شماره ملی 299120XXXX و آقای مهرداد اشتری تا تاریخ 8/10/1391/4 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1388 به تصویب رسید. در تاریخ 6/4/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/10/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای عطااله آیت اللهی به شماره ملی 445964XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید علی اکبر هاشمی به شماره ملی 229500XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسن شریفی بیدگلی به سمت عضو هییت مدیره و آقای منوچهر معتمدی کردستانی به شماره ملی 003763XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ایرج کلانتری طالقانی به شماره ملی 003872XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای جلیل شاهی به شماره ملی 443292XXXX به سمت عضو هییت مدیره و سالار علیاری کرده ده به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی اکبر ادیب حاجی باقری به شماره ملی 128546XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای کاظم سماک به شماره ملی 206263XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مرتضی زمانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای عزت اله خواجه نوری به شماره ملی 299120XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهرداد اشتری به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدجعفر محدث اردبیلی به شماره ملی 093060XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ 8/10/1391 . 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چکها و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و قراردادها با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و دو نفر از اعضا هییت مدیره با مهر موسسه دارای اعتبار خواهدبود. مکاتبات و مراسلات عادی با امضا مدیرعامل بهمراه مهر موسسه معتبراست. در تاریخ 6/4/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 19/12/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ استاد مطهری نرسیده به میرزای شیرازی روبروی دبیرستان حضرت زهرا پ 299 واحد 5 ط سوم ک پ 159691XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 6/2/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 25/4/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ مواد 17 ، 15 ، 9 به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. ماده 5 اساسنامه بشرح صورتجلسه اضافه گردید. 2 ـ موسسه جامعه مهندسان مشاور ایران با نمایندگی آقای منوچهر فخرصمدی با پرداخت مبلغ 000/000/25 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/100 ریال به مبلغ 000/000/125 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3 ـ آقای بهزاد محقق حضرتی به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین سراوکی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 23/3/89 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منوچهر معتمدی کردستانی و آقای حسن شریفی بیدگلی و آقای غلامرضا بابایی همتی و آقای جلیل شاهی و سالار علیاری کرده ده و آقای کاظم سماک و آقای محمدرضا عسکری و آقای سیروس سلیمی پور و آقای مرتضی زمانی و آقای عزت اله خواجه نوری و آقای آرمان جعفری شیخدرآبادی و آقای مهرداد اشتری تا تاریخ 23/3/89 . در تاریخ 22/1/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 17/8/85 تحت شماره 20370 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/8/85 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه تقاضانامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - موضوع موسسه: انجام خدمات پژوهشی در کلیه زمینه های مورد نیاز و همچنین ارایه کلیه خدمات و نظرات مشاوره ای و مدیریتی مربوط به صنعت احداث- ساخت مراکز پژوهشی، آموزشی و نهادهای مورد لزوم با اخذ مجوز از مراجع مربوط- طراحی جامع، سازماندهی، ارزیابی آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت منابع انسانی با تاکید بر آموزش های حرفه ای به طور مستمر و با همکاری موسسات و نهادهایذیربط داخلی و خارجی، همکاری و هماهنگی در راه اندازی کارگاه های پژوهشی برای تشکل ها و شرکت های عضو و غیر عضو با همکاری موسسات و نهادهای داخلی و خارجی- طراحی و مدیریت در تهیه و تنظیم مطالب آموزشی نوین و کاربردی از منابع داخلی و خارجی برای تشکل های مهندسی و پیمانکاری- همکاری، مشارکت و بکارگیری ظرفیت های مراکز دانشگاهی ، آموزشی و پژوهشی معتبر به منظور متناسب کردن آموزش های ارایه شده با نیازهای تشکل های مهندسی و پیمانکاری صنعت احداث- برگزاری سمینارها و همایش های علمی- کاربردی به منظور آشنایی با تحولات و پیشرفت های تکنولوژیک و کمک به انتقال و استفاده از تکنولوژی و روش های جدید. مشارکت و همکاری در پروژه های پژوهشی مورد نیاز تشکل های مهندسی و پیمانکاری و ارایه نیازهای خدمات پژوهشی آنها به سازمان ها و نهادهای مربوط- معرفی و تشویق پژوهشگرانی که کار برجسته ای در زمینه تسهیل و تسریع درامور مهندسی و پیمانکاری صنعت احداث انجام داده اند. همکاری با موسسات، شرکت ها، شخصیت های حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اعطا و قبول نمایندگی، تامین تجهیزات آزمایشگاهی 2 - مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی موسسه: 1 - 3 - استان تهران شهرستان تهران خ طالقانی جنب سینما فلسطین خ شهید برادران مظفر شماره 88 4 - سرمایه موسسه: مبلغ 100/000/000 ریال 5 - مدیران موسسه: 1 - 5 - منوچهر معتمدی کردستانی به سمت رییس هییت مدیره 2 - 5 - عبدالعظیم گل چین به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 - 5 - عزت الله خواجه نوری به سمت عضو هییت مدیره 4 - 5 - حسن شریفی بیدگلی به سمت عضو هییت مدیره 5 - 5 - علی اصغر گل سرخی به سمت عضو هییت مدیره 6 - 5 - منصور حبشی زاده به سمت عضو هییت مدیره به عنوان علی البدل 7 - 5 - بهروز کافی به سمت عضو هییت مدیره به عنوان علی البدل 8 - 5 - سالار علیاری کرده ده به سمت عضو هییت مدیره به عنوان علی البدل 9 - 5 - مرتضی زمانی به سمت عضو هییت مدیره به عنوان علی البدل 10 - 5 - مهرداد اشتری به سمت عضو هییت مدیره به عنوان علی البدل 11 - 5 - ناصر عرفان (خارج از اعضای هییت مدیره) به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مدیر عامل و یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر موسسه دارای اعتبار خواهد بود در غیاب میدرعامل رییس هییت مدیره به جای مدیر عامل امضا خواهد کرد. مکاتبات و مراسلات عادی با امضا مدیر عامل به همراه مهر موسسه معتبر است. 7 - مشخصات بازرسان: 1 - 7 - محمد جعفر محدث اردبیلی به عنوان بازرس اصلی 2 - 7 - مهرداد نوروزی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی