اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 21993

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/05/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/05/24

آدرس: استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز جاده تبریز آذر شهر روبروی پمپ بنزین کوی صنعتی توحید کوچه آریاگاز

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/05/24:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 24/5/86 تحت شماره 21993 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 29/5/86 از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده است و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار مهد آزادی آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز به خصوص کلیه قطعات آسانسور 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: استان آذربایجان شرقی- شهرستان تبریز- جاده تبریز آذر شهر- روبروی پمپ بنزین- کوی صنعتی توحید- کوچه آریاگاز- پلاک 100 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال منقسم به 100 سهم 000/50 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/750/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1188/532 مورخ 14/5/86 نزد بانک رفاه شعبه چهارراه بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: 1 - ناهید کوزه گری آذری به سمت رییس هییت مدیره 2 - رقیه سیف الهی غازانی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 - آقای طیبه آزاد پیوستی به سمت عضو هییت مدیره 4 - آقای طیبه آزاد پیوستی به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک- سفته و غیره با امضای مدیرعامل و هییت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و هر یک از اعضای هییت مدیره هر یک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: 1 - رضا نجفی مجید به عنوان بازرس اصلی 2 - آقای میر حمید طاهری غازانی به سمت بازرس علی البدل مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی