اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2976

شناسه ملی: 14006670671

تاریخ ثبت: 1395/12/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/12/25

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/29:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/04/1398 شرکت مذکور که در تاریخ 29/07/1398 تحت شماره 11567 به این واحد ثبتی ارایه گردید، تغییرات زیر صورت یافت: ـ سرمایه شرکت: از مبلغ 6 , 000 , 000 , 000 ریال به مبلغ 8 . 000 . 000 . 000 (هشت میلیارد) ریال منقسم به 80 . 000 سهم بانام 100 . 000 (یکصد هزار) ریالی که مبلغ 322 , 000 , 000 ریال آن از محل پرداخت نقدی سهامداران طی گواهی بانکی شماره 27 ـ 2413 مورخ 22/04/1398 نزد بانک انصار و 1 , 678 , 000 , 000 ریال آن آورده غیرنقدی سهامداران طی گزارش های کارشناس رسمی دادگستری به شماره 98/122/2 مورخ 19/03/1398 و 98/122/1 مورخ 19/03/1398 افزایش یافت ، که بدین ترتیب ماده مربوطه اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. ش 980729XXXX35509 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/27:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 27/12/1397 شرکت مذکور که در تاریخ 27/1/1398 تحت شماره 10871 به این واحد ثبتی ارایه گردید، تغییرات زیر صورت یافت: ـ مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضا دارند: شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان به شناسه ملی 108000XXXX6 به نمایندگی آقای حسین اسمعیلی به کد ملی 618945XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو غیر موظف هییت مدیره، شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شناسه ملی 102603XXXX3 به نمایندگی آقای غلامرضا احمدی به کد ملی 162086XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو موظف هییت مدیره، شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شناسه ملی 101002XXXX3 به نمایندگی آقای محمد امین رییسی به کد ملی 181594XXXX به سمت عضو موظف هییت مدیره و آقای غلامرضا احمدی به کد ملی 162086XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت باقیمانده تصدی انتخاب گردیدند.کلیه مکاتبات و اسنادواوراق واسناد بهادار و تعهدآور تجاری و بهادار و بانکی، قراردادهاوعقوداسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب اعضا هییت مدیره با امضا متفق مدیرعامل و مسیول مالی شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و یا یکی از اعضا هییت مدیره و مسیول امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. ش 980129XXXX31746 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/27:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/12/1397 شرکت مذکور که در تاریخ 27/1/1398 تحت شماره 10870 به این واحد ثبتی ارایه گردید، تصمیمات زیر صورت یافت: ـ تراز مالی و صورتهای سود و زیان منتهی به 30/10/1397 به تصویب اعضا مجمع رسید. ـ بازرسان و مدت تصدی آنان: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی 101005XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. ش 980129XXXX85686 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/23:

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1397/08/10 شرکت مذکور که در تاریخ 1397/08/23 تحت شماره 9694 به این واحد ثبتی ارایه گردید، تصمیمات زیر صورت یافت: ـ مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضا دارند: شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان به شناسه ملی 108000XXXX6 به نمایندگی آقای حسین اسمعیلی به کد ملی 618945XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو غیر موظف هییت مدیره، شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شناسه ملی 102603XXXX3 به نمایندگی آقای سید هاشم غلامی امیر سالاری به کد ملی 229754XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو موظف هییت مدیره، شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شناسه ملی 101002XXXX3 به نمایندگی آقای محمد امین رییسی به کد ملی 181594XXXX به سمت عضو موظف هییت مدیره، آقای سید هاشم غلامی امیر سالاری به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده تصدی انتخاب گردیدند.کلیه مکاتبات و اسنادواوراق واسناد بهادار و تعهدآور تجاری و بهادار و بانکی، قراردادهاوعقوداسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب اعضا هییت مدیره با امضا متفق مدیرعامل و مسیول مالی شرکت (آقای فرهاد بهره ور) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و یا یکی از اعضا هییت مدیره و مسیول امور مالی شرکت (آقای فرهاد بهره ور) همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. ش 970823XXXX72876 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/15:

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1397/06/19 شرکت مزبور که در تاریخ 1397/08/16 تحت شماره 9669 به این واحد ثبتی ارایه شده است، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ـ تفویض اختیارات ماده 14 اساسنامه به مدیرعامل: 1 ـ انجام کلیه امور تجاری شرکت 7 ـ تنظیم مفاصا حساب و تسویه حسابها 8 ـ شور، مذاکره ونهایتاً پیشنهاد حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسایل مربوط به شرکت 9 ـ ارجاع هر یک یا کلیه اختلافات شرکت به داوری و تعیین داور یا داوران و تفویض اختیار صلح و سازش به داوران مزبور اقامه دعاوی و دفاع دعاوی و پیشنهاد و تعیین وکیل باین منظور 10 ـ تنظیم بودجه شرکت 18 ـ امضا چکها و دریافت وجوه 25 ـ تفویض اختیارات لازم برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش 970815XXXX07790 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/11:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1396/12/14 شرکت مذکور که در تاریخ 1397/02/11 تحت شماره 8951 به این واحد ثبتی ارایه گردید، تصمیمات زیر صورت یافت: - تراز مالی و صورتهای سود و زیان منتهی به 1396/10/30 به تصویب اعضا مجمع رسید. -بازرسان و مدت تصدی آنان: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی وآقای سید علیرضا موسوی به کد ملی 001891XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. ش 970211XXXX75869 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/08:

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/10/1396 شرکت مذکور که در تاریخ 8/12/1396 تحت شماره 7785 به این واحد ثبتی ارایه گردید، تصمیمات زیر صورت یافت: ـ تفویض ماده 14 اساسنامه به مدیرعامل: هییت مدیره اختیارات ماده 14 اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمودند. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. ش 961213XXXX90105 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/17:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/02/25 شرکت مزبور که در تاریخ 1396/03/17 تحت شماره 6602 به این واحد ثبتی ارایه شده است، تغییرات ذیل اتخاذ گردید:-سرمایه شرکت :از مبلغ 100/000/000 ( یکصد میلیون)ریال به مبلغ 6/000/000/000 ( شش میلیارد)ریال منقسم به 60000 سهم بانام 100 , 000 ریالی از محل آورده غیر نقدی سهامداران طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شماره 95/207/2 مورخ 1395/11/30 افزایش یافت ، که بدین ترتیب ماده 4 اساسنامه تغییر و اصلاح گردید.-بند الف ماده 17 اساسنامه به شرح ذیل تغییر و اصلاح گردید: سال مالی شرکت از اول بهمن ماه هر سال شروع و روز آخر دی ماه سال بعد پایان خواهد یافت.مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش 960317XXXX47487 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/18:

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1396/02/10 شرکت مزبور که در تاریخ 1396/02/17 تحت شماره 6530 به این واحد ثبتی ارایه شده است، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:-نماینده شرکت:: آقای حسین اسمعیلی به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار ش 960218XXXX29281 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/31:

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1396/01/24 شرکت مزبور که در تاریخ 1396/01/31 تحت شماره 6478 به این واحد ثبتی ارایه شده است، تصمیمات ذیل به عمل آمد: ـ نحوه امضا مکاتبات: کلیه اسناد، اوراق بهادار، تعهدآور، اسناد بانکی، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب اعضا با امضا مدیرعامل و مسیول مالی شرکت(آقای فرهاد بهره بر به شماره ملی 365181XXXX فرزند ولی محمد) و در غیاب مدیرعامل با امضا دونفر از اعضا هییت مدیره و یا یکی از اعضا هییت مدیره و مسیول مالی همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش 960131XXXX48883 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/25:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مزبور که در تاریخ 1395/12/25 تحت شماره 2976 در دفتر ثبت شرکتهای واحد ثبتی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: 1 ـ موضوع شرکت: کلیه عملیات بازرگانی، صنعتی، خدماتی مرتبط با گاز مایع و فرآورده های گازی ـ تولید، توزیع و فروش محصولات ـ صادرات و واردات و خدمات حمل و نقل مربوط به کلیه اقسام گاز و فرآوره ها ـ فعالیتهای صنعتی، بازرگانی و خدماتی مربوطه در داخل کشور و مناطق آزاد ـ سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها ـ مشارکت در بخش خصوصی و بانکها و موسسات اعتباری داخلی ـ انجام هرگونه عملیات و معاملات در چهار چوب قوانین و مقررات منطقه آزاد چابهار.(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) 2 ـ مرکزاصلی شرکت:منطقه آزاد چابهار ـ پیکره هفتم صنعتی ـ قطعات شماره 085 ـ 4 Dو 084 ـ 4 D کدپستی: 997177XXXX 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 100 . 000 . 000 (یکصد میلیون) ریال نقدی منقسم به 1000 (یکهزار) سهم با نام 100 . 000 (صد هزار) ریالی می باشد که 100 % آن نقداً برابر گواهی بانکی به شماره 77 مورخ 1395/12/24 به شماره حساب 595030XXXX نزد بانک ملت شعبه منطقه آزاد چابهار پرداخت گردیده است. 5 ـ مدیران و صاحبان امضا مجاز: آقای عزت الله گوروهانی به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان به شناسه ملی 108000XXXX6 به سمت رییس هییت مدیره، آقای سعید رضا زهی به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شناسه ملی 101002XXXX3 به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای سید هاشم غلامی امیر سالاری به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شناسه ملی 102603XXXX3 به سمت عضو هییت مدیره ومدیرعامل (خارج از اعضا)برای مدت دو سال انتخاب گردیدند..کلیه مکاتبات و اسنادواوراق واسناد بهادار و تعهدآور تجاری و بهادار و بانکی، قراردادهاوعقوداسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضامنفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. 6 ـ بازرسان و مدت تصدی آنان: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی وآقای محسن قرایی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 7 ـ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.. ش 951225XXXX80632 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی