اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 508

شناسه ملی: 10861608064

تاریخ ثبت: 1384/02/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 21 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/02/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/02/26:

35,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره عبارتند از: آقای محمد علی رجب پوربه شماره ملی 443219XXXX ، آقای سیدعلی محمدحسینی به شماره ملی 443054XXXX ، آقای علیرضا متوسل الحسینی به شماره ملی 006128XXXX ، آقای امیرعباس ضیایی به شماره ملی 443229XXXX آقای سیدحسن ضیایی به شماره ملی 443209XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 ـ آقای محمد علی وطن پرست به شماره ملی 443219XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای رسول مسافرشده به شماره ملی 443145XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 3 ـ صورتهای مالی سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. ش 980409XXXX37818 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی رجب پور به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای سید علی محمد حسینی هنزایی به سمت نایب رییس و مدیرعامل ـ آقای سیدحسن ضیایی به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای علیرضا متوسل الحسینی به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای سید امیر عباس ضیایی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت (از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی)به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 980409XXXX91467 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای محمد علی رجب پور به سمت رییس هییت مدیره- آقای سید علی محمد حسینی هنزایی به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره- خانم خانم رباب میکانیک یزدی به سمت عضو هییت مدیره- آقای سید امیر عباس ضیایی به سمت عضو هییت مدیره- آقای علیرضا متوسل الحسینی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدندوحق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات ،قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960309XXXX62886 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -اعضای هییت مدیره عبارتنداز:خانم خانم رباب میکانیک یزدی به کد ملی 443139XXXX ، آقای سید علی محمد حسینی هنزایی به کد ملی 443054XXXX ، آقای علیرضا متوسل الحسینی به کد ملی 006128XXXX ،آقای سید امیر عباس ضیایی به کد ملی 443229XXXX ، آقای محمد علی رجب پور به کد ملی 443219XXXX برای مدت دوسال انتخاب شدند 2 -آقای محمد علی وطن پرست به کد ملی 443219XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای رسول مسافرشده به کد ملی 443145XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 3 -صورتهای مالی سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. ش 960309XXXX42903 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/20:

آگهی تغییرات شرکت تولیدی چینی بهداشتی کسری نوین کویرسهامی خاص به شماره ثبت 508 و شناسه ملی 108616XXXX4 به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/10/1394 سرمایه شرکت از مبلغ 100000000 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال از محل پرداخت نقدی افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال منقسم به 100 سهم 10000000 ریالی بانام که تماما پرداخت شده می باشد. ش 941020XXXX38492 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/10/1394 بنابر گزارش هییت مدیره و بازرسین کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 941020XXXX35845 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی رجب پور به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای سید حسن ضیایی به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای سید علی محمد حسینی هنزایی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای علیرضا متوسل الحسینی به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای سید امیر عباس ضیایی به سمت عضو هییت مدیره انتخاب و حق امضای کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور شرکت (از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی) به امضامشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 940414XXXX26973 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از آقای محمد علی رجب پوربه شماره ملی 443219XXXX ـ آقای سید حسن ضیایی به شماره ملی 443209XXXX ـ آقای سید علی محمد حسینی به شماره ملی 443054XXXX ـ آقای علیرضا متوسل الحسینی به شماره ملی 006128XXXX ـ آقای سید امیرعباس ضیایی به شماره ملی 443229XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 ـ آقای محمد علی وطن پرست به شماره ملی 443219XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای رسول مسافر شده به شماره ملی 443145XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 3 ـ صورتهای مالی منتهی به سالهای 93 ـ 92 مورد تصویب قرار گرفت. ش 940414XXXX18585 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/10:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/3/92 و هییت مدیره مورخ 1/4/92 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذشد: 1 آقای محمدعلی رجب پور با کد ملی 443219XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید حسن ضیایی با کد ملی 443209XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید علی محمد حسینی هنزایی با کد ملی 443054XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقایان علیرضا متوسل الحسینی با کد ملی 006128XXXX و امیرعباس ضیایی با کد ملی 443229XXXX به سمت اعضا هییت مدیره کلاً برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 آقای سید مهدی نبویان با کد ملی 443217XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای رسول مسافر شده با کد ملی 443145XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار بشارت نو جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به سال 90 89 مورد تصویب قرار گرفت. 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 934490XXXX111183XXXX رییس ثبت اسناد و املاک صدوق

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1/4/90 و هییت مدیره مورخ 2/4/90 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سیدمهدی نبویان به سمت بازرس اصلی و آقای رسول مسافرشده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار بشارت نو جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند 1386 و 1387 مورد تصویب قرار گرفت. 4 ـ آقای محمدعلی رجب پور به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدحسن ضیایی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدعلی محمدحسینی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقایان علیرضا متوسل الحسینی و امیرعباس ضیایی به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 5 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ثبت اسناد صدوق

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 4232/8 مورخ 18/5/86 موجب صورتجلسه مجمع عمومی و هییت مدیره مورخ 1/4/88 تغییرات ذیل در شرکت بوجود آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ ترازنامه سال مالی 1386 ـ 87 شرکت تصویب شده است. 2 ـ روزنامه بشارت نو برای درج آگهی شرکت انتخاب شده است. 3 ـ سیدمهدی نبویان و رسول مسافرشده به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شده اند. 4 ـ محمدعلی رجب پور به سمت رییس هییت مدیره، سیدحسن ضیایی به عنوان نایب رییس، سیدعلی محمدحسینی هنزایی به عنوان مدیرعامل، و امیرعباس ضیایی و علیرضا متوسل الحسینی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شده اند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت می باشد. ثبت و اسناد صدوق

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/05/18:

پیرو آگهی شماره 1202 مورخ 26/2/84 موجب صورتجلسه مجمع عمومی و هییت مدیره مورخه 2/4/86 تغییرات ذیا در شرکت بوجود آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ترازنامه سال مالی 1385 شرکت تصویب شده است. 2 روزنامه بشارت نو برای درج آگهی های شرکت انتخاب شده است. 3 سیدمهدی نبویان و رسول مسافرشده به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شده اند. 4 محمدعلی رجب پور به سمت رییس هییت مدیره، سیدحسن ضیایی به عنوان نایب رییس، سیدعلی محمدحسینی به عنوان مدیر عامل ، علیرضا متوسل الحسینی و امیرعباس ضیایی عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شده اند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت می باشد. رییس اسناد و املاک شهرستان صدوق

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تولیدی چینی بهداشتی کسری نوین کویر سهامی خاص که در تاریخ 26/2/84 تحت شماره 508 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/2/84 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ارمغان اشکذر آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تولید لوازم چینی بهداشتی و هرگونه فعالیت تجاری خدماتی در جهت تولید انواع چینی کاشی سرامیک اعم از عملیات تولید خرید و فروش صادرات و واردات مواد اولیه ماشین آلات و اجناس تولیدی وابسته 2 - مرکز اصلی شرکت: یزد, اشکذر جاده یزد تهران کیلومتر 10 مجاور پلیس راه اشکذر 3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 - سرمایه شرکت و سهام آن: مبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به یکصد سهم یک میلیون ریالی با نام که مبلغ 35000000 ریال آن طبق گواهی شماره 103 مورخه 26/2/84 بانک سپه شعبه پارک غدیر پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشند. 5 - اولین مدیران شرکت: محمدعلی رجب پور به عنوان رییس هییت مدیره علیرضا متوسل الحسینی عضو هییت مدیره سید حسن ضیایی به عنوان نایب رییس هییت مدیره امیرعباس ضیایی عضو هییت مدیره سعید علیمحمد حسینی به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت می باشد. 7 - اختیارات مدیرعامل: به شرح در ماده 40 اساسنامه 8 - بازرسان اصلی و علی البدل: سید مهدی نبویان به سمت بازرس اصلی و رسول سافراشد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان صدوق

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی