اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 413638

شناسه ملی: 10320654708

تاریخ ثبت: 1390/06/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران اتوبان ارتش شهرک ولیعصر ک اتحاد پ 1

تاریخ تاسیس: 1390/06/28

کد پستی: 1694734713

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/06/28:

2,100,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 28/6/1390 تحت شماره 413638 و شناسه ملی 103206XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/6/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: خدمات آموزشی مابقی طبق ماده 3 اساسنامه 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران اتوبان ارتش شهرک ولیعصر ک اتحاد پ 1 ـ کدپستی 169473XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/100/2 ریال منقسم به هفت سهم 000/300 ریالی که تعداد هفت سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 17189089 مورخ 20/4/1390 نزد بانک توسعه تعاون شعبه امام علی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای سید داود آقایی به شماره ملی 444982XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم اعظم حصیرچی به شماره ملی 005629XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ خانم صدیقه آقایی به شماره ملی 007548XXXX به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 4 ـ 5 ـ خانم ملکه کلانتری به شماره ملی 444936XXXX به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 5 ـ 5 ـ آقای سید داود آقایی به شماره ملی 444982XXXX مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، اوراق بهادار با امضای اعظم حصیرچی (نایب رییس هییت مدیره) و ملکه کلانتری (منشی هییت مدیره) به اتفاق داود آقایی مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها و با امضای ملکه کلانتری منشی و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای محمدعلی آقایی به شماره ملی 008277XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم هانیه علیپوروفایی به شماره ملی 001300XXXX به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی