اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 5429

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 10/2/87 منضم به نامه شماره 1822 ل- 26/2/87 اداره تعاون شهرستان کرمان: 1 - آقای سید شجاع الدین گلسرخی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای علیرضا عکاف زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای حمید زاهدی به سمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 - تغییری در صاحبان امضاهای مجاز شرکت ایجاد نگردیده است. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی